Đơn đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 17 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ KHÔNG THỰC HIỆN THÔNG BÁO HẰNG THÁNG VỀ VIỆC TÌM KIẾM VIỆC LÀM Kính gửi: - Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh. - Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp (Quận/huyện) Tên tôi là: .......................................................... Sinh ngày ........../......../ Số chứng minh nhân dân: Ngày cấp: /../.. nơi cấp: Số sổ BHXH: Nơi thường trú: Chỗ ở hiện nay: Theo Quyết định số........................ ngày......../....../....... của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp..............tháng, từ ngày......../......./......... đến ngày........./........./......... Hiện nay, tôi (1) (có giấy xác nhận kèm theo). Do đó, tôi đề nghị quý Trung tâm cho tôi không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Tp. Hồ Chí Minh, ngày ....... tháng ..... năm 202.. Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Nêu cụ thể một trong các trường hợp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_khong_thuc_hien_thong_bao_hang_thang_ve_viec_tim.docx
Mẫu đơn liên quan