Đơn tố cáo (Giải quyết)

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2494 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn tố cáo (Giải quyết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5. Thủ tục Giải quyết tố cáo + Trình tự thực hiện: Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức): - Chuẩn bị đơn tố cáo, hồ sơ tài liệu liên quan; - Nộp đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; - Nhận thông báo kết quả giải quyết qua đường công văn. Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước: - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo thụ lý đơn tố cáo; - Gửi thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo cho người tố cáo. - Trong trường hợp đơn tổ cáo không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn người tố cáo hoặc chuyển đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. + Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nhận thông báo kết quả giải quyết qua đường công văn. + Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn tố cáo; Văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan chứng minh việc tố cáo là đúng. b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ) + Thời hạn giải quyết: Tùy từng vụ việc cụ thể + Đối tượng thực hiện thủ tục HC: Cá nhân + Cơ quan thực hiện TTHC: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người thuộc cơ quan nào thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nào thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. (Điều 32, Mục 1, Chương III, Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006) d) Cơ quan phối hợp (nếu có): + Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính + Lệ phí: Không + Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn tố cáo: Mẫu số 46 (Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) + Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không + Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Khiếu nại tố cáo năm 1998; - Các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo năm 2004, 2005; - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; - Nghị quyết số 30/2004/QH11 ngày 15/6/2004 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính Nhà nước; - Thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/9/1997 của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành về quy chế tổ chức tiếp công dân; - Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mẫu số 46: (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày….tháng…. năm …….. ĐƠN TỐ CÁO Kính gửi:……………………...........................................(1) Tên tôi là:………………………………………....................................................... Địa chỉ:…………………………………………....................................................... Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:…………………………… ………………………….......................................................................................(2) Nay tôi đề nghị:…………………………………................................................ (3) Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai./. Người tố cáo (Ký, ghi rõ họ tên) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật

File đính kèm:

  • docĐơn tố cáo (Giải quyết).doc
Mẫu đơn liên quan