Đơn xin vay vốn ngân hàng (Dùng cho tổ chức kinh tế)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2709 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin vay vốn ngân hàng (Dùng cho tổ chức kinh tế), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ban hành kèm theo Quyết định số 475/NHCT – QĐ ngày 30/10/1991 của Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc ban hành biện pháp tín dụng đối với doanh nghiệp công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh; kinh tế gia đình và nghiệp vụ cầm cố tài sản ở đô thị. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – hạnh phúc _________________ ĐƠN XIN VAY VỐN NGÂN HÀNG (DÙNG CHO TỔ CHỨC KINH TẾ) Kính gửi : Chi nhánh ngân hàng ……………. Tên đơn vị :……………………………………………………………………………….. Địa chỉ :………………………………………Điện thoại :………………………………. Giấy phép kinh doanh :………………………………………………………………….. Cấp chủ quản :…………………………………………………………………………… Họ tên người đại diện :…………………….Chức danh :…………………………….. Đề nghị ngân hàng công thương :……………………………………………………... Cho chúng tôi vay vốn theo nội dung dưới đây : - Số tiền xin vay :……………..đ (bằng chữ)…………………………………………… Trong đó :+ Tiền mặt :…………………………………………………………………... + Chuyển khoản :……………………………………………………………. - Thời hạn………………….tháng.Từ ngày ……./……./…….đến ngày……./…../…. - Lãi suất :………………….%/ tháng. - Hình thức đảm bảo tiền vay :…………………………………………………………. - Mục đích sử dụng :…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chúng tôi cam kết thực hiện đúng theo chế độ tín dụng hiện hành của ngân hàng công thương. Ngày……..tháng……….năm……… Kế toán trưởng Người đại diện (ký tên, đóng dấu) NGÂN HÀNG DUYỆT : - Số tiền cho vay :…………………..đ Tiền mặt :…………………………..….. Chuyển khoản :………………….……. - Thời hạn cho vay :………………./tháng Từ ngày…….…….đến ngày……...…. - Lãi suất : + Trong hạn :…… ..% tháng + Quá hạn :……………% tháng - Mục đích sử dụng :……………………………………………………….……………. Cán bộ tín dụng Trưởng phòng Giám đốc Tín dụng

File đính kèm:

  • docDon Xin Vay Von Ngan Hang.doc