Đơn yêu cầu cung cấp thông tin gửi trung tâm đăng ký giao dịch tài sản

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn yêu cầu cung cấp thông tin gửi trung tâm đăng ký giao dịch tài sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- ........, ngày...tháng...năm.. ĐƠN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN Số đơn: ................................HD Thời điểm nhận: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _ Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên): 1. Thông tin chung 1.1.(*) Nhận kết quả cung cấp thông tin: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc Qua đường bưu điện (theo tên và địa chỉ kê khai tại mục đơn này) 1.2. Loại thông tin yêu cầu cung cấp: Danh mục các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên A (Kê khai tại mục) Tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo tên của Bên A (Kê khai tại mục) Tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký theo số khung, số máy của phương tiện (Kê khai tại mục) 2. Người yêu cầu cung cấp thông tin 2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................. Mã số KHTX (nếu có): .............................................................................................. 2.2. Địa chỉ ............................................................................................................... 2.3. (*) Số điện thoại: ................................................................................................. 3. Yêu cầu cung cấp thông tin theo tên của tổ chức, cá nhân (là bên mua, bên thuê tài sản, bên thuê tài chính hoặc bên chuyển giao quyền đòi nợ, được gọi chung là Bên A): 3.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ............................................................................. Mã số KHTX (nếu có): .............................................................................................. 3.2. Địa chỉ .............................................................................................................. 3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý: CMND, Hộ chiếu của người nước ngoài (đối với cá nhân) QĐ thành lập, GCN Đăng ký kinh doanh, GP đầu tư (đối với tổ chức) Giấy tờ khác (ghi cụ thể): ......................................................................................... Số ............................. do ............................... cấp ngày ............./.........../................ 4. Yêu cầu cung cấp thông tin theo số khung, số máy của phương tiện giao thông cơ giới: TT Số khung (Ghi đầy đủ các số và chữ cái) Số máy (Ghi đầy đủ các số và chữ cái) 5. Kèm theo đơn yêu cầu gồm có:.............................................. Đăng ký viên kiểm tra ........... Chứng từ nộp phí cung cấp thông tin NGƯỜI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

File đính kèm:

  • docxdon_yeu_cau_cung_cap_thong_tin_gui_trung_tam_dang_ky_giao_di.docx