Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp (Dành cho chủ nợ)

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp (Dành cho chủ nợ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (1), ngày.tháng.năm. ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh . Người yêu cầu: Họ và tên:(2). Địa chỉ:(3) Doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản: Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:(4) Trụ sở: Người đại diện theo pháp luật:(5) Nội dung: – Các khoản nợ đến hạn:(6) – Quá trình đòi nợ:(7) – Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản:(8)                                                                                      Người yêu cầu(9)                                                                 (Ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên) Hướng dẫn sử dụng mẫu 01 (1) Ghi địa điểm làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản (ví dụ: Hà Nội, ngày.. tháng .. năm). (2) Nếu người làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản là cá nhân thì ghi họ, tên, năm sinh, số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp. Nếu người yêu cầu mở thủ tục phá sản là pháp nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhânthì ghi họ, tên, chức vụ (nếu có) người đại diện theo pháp luật của mình. (3) Ghi địa chỉ trụ sở chính nếu là pháp nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân, nếu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú. (4) Ghi tên doanh nghiệp, hợp tác xã; ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, hợp tác xã. (5) Ghi họ, tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, chức vụ của họ. (6) Ghi cụ thể các khoản nợ mà doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thanh toán bao gồm khoản nợ đã đến hạn, khoản nợ chưa đến hạn, khoản nợ có bảo đảm, khoản nợ không có bảo đảm, nếu là khoản nợ có bảo đảm thì ghi rõ tài sản bảo đảm, địa chỉ tài sản bảo đảm. (7)  Ghi rõ thời gian (ngày, tháng, năm) chủ nợ có văn bản đòi nợ, văn bản khất nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã. (8) Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi có chủ nợ yêu cầu. (9) Nếu người yêu cầu mở thủ tục phá sản là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ và ghi họ tên của người đó; nếu người yêu cầu mở thủ tục phá sản là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhânthì người đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ, tên, chức vụ của mình và đóng dấu của pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân. Đơn gửi kèm theo các tài liệu đính kèm:

File đính kèm:

  • docxdon_yeu_cau_mo_thu_tuc_pha_san_doanh_nghiep_danh_cho_chu_no.docx
Mẫu đơn liên quan