Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3126 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN …………………… UBND XÃ ………………………… Số /UB - VX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………………, ngày ……… tháng ……. năm 20 GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC HỘ NGHÈO UBND xã ………………………………………………………………… xác nhận: - Anh (chị) …………………………………………………………………………. - Sinh ngày ………………… tháng ……………. năm …………………………… - Hộ khẩu thường trú ………………………………………………………………. - Là con (em) ông (bà) ……………………………………………………………… - Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm ……………………. - Theo sổ danh sách hộ nghèo của xã đang quản lý - Số thứ tự ………… trong sổ theo dõi năm …………. Mã số……………. (nếu có) Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho anh (chị) ……………………………………………………. theo quy định. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CHỦ TỊCH

File đính kèm:

  • docgiay_xac_nhan_ho_ngheo_4121.doc