Giấy xin đăng ký ở ngoại trú

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 5255 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy xin đăng ký ở ngoại trú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc GIẤY XIN ĐĂNG KÝ Ở NGOẠI TRÚ Kính gửi: Công an Phường (Xã, Thị trấn)………………………………………..... Tôi tên là:…………………………………………sinh ngày……………………………… Hiện nay đang học tại Lớp……………………………………………………………….… Khoa……………………………………………………………….…Trường ĐH Phú Yên Số thẻ học sinh, sinh viên:…………………………… Số CMND………………................, cấp ngày…………………tại………………………. Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… Tôi xin đề nghị Công an Phường (Xã, Thị trấn)…………………………………………… Cho phép tôi được ở ngoại trú tại nhà Ông (Bà)…………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………… Quan hệ của tôi với chủ hộ đang ở:………………………………………………………… Thời gian xin ngoại trú từ: ……/……/……… đến ……../……/…….. Tôi cam đoan thực hiện tốt các quy định của địa phương và Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú. Xác nhận của Trường ĐH Phú Yên Ngày…… tháng…… năm …… Người làm đơn Ý kiến của Công an Phường (Xã, Thị trấn) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ Công an (Phường, Xã, Thị trấn): ………………………………………………………….. Chứng nhận: Anh (Chị)……………………………………………………………………. Là học sinh, sinh viên lớp…………………………………………………………….….… Khoa…………………………………………………………………Trường ĐH Phú Yên Đã đăng ký tạm trú tại nhà ông (bà):………………………………………………………. Địa chỉ: ………...................................................................................................................... Từ ngày ……/……/……… đến ngày……/……/……… Chúng tôi nhận xét về học sinh, sinh viên đang tạm trú tại địa phương như sau: 1. Ý thức chấp hành luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương: …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. 2. Những thành tích đóng góp cho địa phương: ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. 3. Những khuyết điểm, vi phạm: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. ………………,ngày…tháng …năm …… Trưởng Công an Phường (xã, thị trấn) (Ký tên và đóng dấu) * Lưu ý: Mười lăm (15) ngày trước khi kết thúc học kỳ, học sinh, sinh viên phải nộp Giấy xác nhận này cho Lớp trưởng để xét kết quả rèn luyện trong học kỳ.

File đính kèm:

  • docdk_o_ngoai_tru_666.doc
Mẫu đơn liên quan