Mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018

doc4 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu Mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018 Họ và tên: Trần Văn A Ngày sinh:..................... Đơn vị công tác: Tổ dân phố 2 Chức vụ Đảng: Đảng viên Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Sinh hoạt tại Chi bộ: Tổ dân phố 2 Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị 01-CT-TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII", Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây: I. Về tư tưởng chính trị - Bản thân luôn trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp; - Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước; - Luôn tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các quy định pháp luật, chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống - Bản thân luôn rèn luyện, tu dưỡng và không ngừng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; - Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực; - Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng. Phát huy tính tiên phong và gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; - Chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; - Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống. 3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao - Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; - Đổi mới phương pháp và lề lối làm việc; - Chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; - Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; - Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 4. Về tổ chức kỷ luật - Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. 5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2018 - Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ; - Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên; - Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương; - Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm. 6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV: - Phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ chí Minh”; - Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; - Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2018. XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NGƯỜI CAM KẾT (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Hướng dẫn viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 Trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 sẽ có tên, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ và các thông tin liên quan đến người cam kết,... Bên cạnh đó, trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018, người cam kết sẽ phải ghi rõ những cam kết về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, khắc phục những ưu nhược điểm bản thân còn mắc phải... Các nội dung trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 cần trình bày một cách cụ thể rõ ràng, thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của Đảng viên. Thông qua nội dung bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 các Đảng viên sẽ có động lực để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, trở thành các Đảng viên ưu tú. Các Đảng viên sẽ thực hiện những nội dung cam kết trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 để xây dựng một tổ chức Đảng vững mạnh, trong sạch và ngày càng tiến bộ hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm mẫu bản kiểm điểm quá trình phấn đấu vào Đảng để ghi lại toàn bộ những ưu, nhược điểm của bản thân trong quá trình phấn đấu. Dựa vào những nội dung có trong mẫu bản kiểm điểm quá trình phấn đấu vào Đảng, các tổ chức Đảng cũng có thể nắm bắt được phẩm chất, điểm mạnh và quá trình phấn đấu của các Đảng viên. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 dành cho các đảng viên đang đứng trước những nghĩa vụ lớn lao của quá trình phấn đầu rèn luyện về chuyên môn và đạo đức. Bản cảm kết này sẽ là những mục tiêu được đặt ra để các Đảng viên theo đó mà làm theo, đồng thời cũng là kim chỉ nam để Đảng viên luôn hướng đến.

File đính kèm:

  • docmau_cam_ket_tu_duong_ren_luyen_phan_dau_nam_2018.doc
Mẫu đơn liên quan