Mẫu đề nghị hoàn thuế nhà thầu nước ngoài

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đề nghị hoàn thuế nhà thầu nước ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Phụ lục số 05-NTNN Độc lập- Tự do- Hạnh phỳc ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ 1. Tờn nhà thầu nước ngoài : 3. Giấy phộp kinh doanh tại nước ngoài 2. Quốc tịch: 4. Mó số đối tượng thuế tại nước ngoài: 5. Mó số đối tượng nộp thuế tại Việt Nam (nếu cú): 6. Giấy phộp hoạt động kinh doanh tại VN (nếu cú): Số giấy phộp................... Ngày cấp........................ Cơ quan cấp.................... 7. Hợp đồng Nhà thầu/ Hợp đồng Nhà thầu phụ: Số:...................... Ngày:.................. 8. Tờn đối tượng được Nhà thầu nước ngoài uỷ nhiệm hoàn thuế (nếu cú) 9. Mó số đối tượng nộp thuế (nếu cú) 10. Tài khoản nhận số thuế được hoàn: 11. Xỏc định số thuế được hoàn (VNĐ): STT Nội dung Thuế GTGT Thuế TNDN Tổng cộng 1 Số thuế phỏt sinh 2 Số thuế đó nộp 3 Số thuế nộp thừa đề nghị hoàn trả (Ghi bằng chữ …………..) PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ - Nơi nhận: Cục thuế/ Chi cục thuế tỉnh, TP… - Ngày nhận: - Người nhận (ký và ghi rõ họ tên) Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai ………, ngày……..tháng……..năm 200…. Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

File đính kèm:

  • docMau De Nghi Hoan Thue Nha Thau Nuoc Ngoai.doc