Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 812021NĐ-CP)

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 812021NĐ-CP), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP (Tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP (Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Họ và tên (1):........................................................................................................... Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):......................................................... Hiện đang học tại lớp:............................................................................................. Trường:................................................................................................................... Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành. ..., ngày... tháng ... năm... Người làm đơn (3) (Ký tên và ghi rõ họ tên) (1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh. (2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này. (3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

File đính kèm:

  • docxmau_don_de_nghi_ho_tro_chi_phi_hoc_tap_dung_cho_cac_doi_tuon.docx
Mẫu đơn liên quan