Mẫu đơn xin xác nhận thường gặp nhất hiện nay

docx8 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3885 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin xác nhận thường gặp nhất hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN THƯỜNG GẶP NHẤT HIỆN NAY MỤC LỤC GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÂN SỰ CHO THÂN NHÂN LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN Ở NƯỚC NGOÀI GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oOo--- GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP Họ và tên (ghi chữ in hoa): ..................................................................................................................... Địa chỉ : ........................................................................................................................... Hiện đang làm việc tại (ghi tên đầy đủ của công ty) ............................................................................................................................................................... Địa chỉ công ty : ........................................................................................................................... Điện thoại : ........................................................................................................................... Bộ phận : ................................................ Chức vụ: .......................................................... Mức lương chính : ................................ VNĐ/ tháng Phụ cấp : ................................ VNĐ/ tháng Trên đây là tổng thu nhập bình quân trên tháng của 6 tháng gần đây nhất. .........., ngày .......... tháng ......... năm 2011 ..... Xác nhận của công ty Ký và ghi rõ họ tên (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) Tất cả là đánh máy và khi in thì xóa dòng này! CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------------ Đơn xin xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài (để sử dụng vào việc làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu) Mẫu TK3 Ảnh của người đề nghị cấp hộ chiếu cỡ 4x6 cm, mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (1) 1-Người đứng khai (2): Họ và tên khai sinh (chữ in hoa):.......................................................... . Nam Nữ Sinh ngày ........ tháng ....... năm ............... tại Giấy CMND số:....................... cấp ngày ....................... Cơ quan cấp:................ Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: ............. ............................. .................................. ................................. (số nhà) (đường, phố, thôn) (phường, xã, thị trấn) (quận, huyện,thị xã) (thành phố, tỉnh) Nghề nghiệp:.................................................................................................. Nơi làm việc :Tên cơ quan, tổ chức hiện đang làm việc........................................... Địa chỉ ....................................................... Điện thoại..................................... Thân nhân ở nước ngoài (người đề nghị cấp hộ chiếu): Họ và tên khai sinh (chữ in hoa):................... Nam Nữ Sinh ngày ........ tháng ......... năm .............. tại Giấy CMND số: ...................... cấp ngày .................... Cơ quan cấp:..................... Quê quán:....................................................................................................... Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh; ................................................................................................................ (số nhà) (đường, phố, thôn) (phường, xã, thị trấn) (quận, huyện,thị xã) (thành phố, tỉnh) Nghề nghiệp:................................................................................................... Địa chỉ thường trú ở nước ngoài:.......................................... Điện thoại:................ Quan hệ với người đứng khai:.............................................................................. Giấy tờ xuất cảnh đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp trước đây (Nếu có): Loại giấy: ........................................số................... ngày cấp....................... Có giá trị sử dụng đến ngày............................................ Cơ quan cấp............. Xuất cảnh Việt Nam ngày ......... /...... /......... Hình thức xuất cảnh:........................ Cửa khẩu xuất cảnh..................................... Nay xin cấp hộ chiếu với lý do:............................................................................ Các giấy tờ chứng minh lai lịch, nhân thân và nơi thường trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh của người đề nghị cấp hộ chiếu (nếu có): Loại giấy Số giấy Ngày cấp Cơ quan cấp ....................................... ................................................. ............................ 4-Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét xác nhận những nội dung ghi ở điểm 2 trên đây để thân nhân của tôi đến cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của Việt Nam tại.......................... nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu. 5-Những điều muốn ghi thêm (nếu có):.................................................................... ........................................................................................................................... Tôi xin cảm đoan nội dung khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Làm tại......................, ngày..... tháng ....... năm......... Người đứng khai (Ký và ghi rõ họ tên) ........................................................ Xác nhận của Công an phường (xã, thị trấn) nơi người đứng khai đăng ký thường trú (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ) Ghi chú(1)Dán một tấm ảnh vào khung, có đóng dấu giáp lai của công an phường (xã, thị trấn) nơi người đứng khai đăng ký thường trú; kèm theo 2 tấm ảnh cùng kiểu để rời. (2) Có thể nộp tờ khai này tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh, thành phố nơi người đứng khai đăng ký nhân khẩu thường trú. Khi nộp, người đứng khai có trách nhiệm xuất trình giấy CMND của bản thân. Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03 /2010/TTLT - BYT - BCA ngày 20 tháng 01năm 2010 CÔNG AN1.................. CÔNG AN2.................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..……, ngày........tháng........năm……. GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN Công an xã, phường, thị trấn:............., huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: ...................., tỉnh, thành phố......................xác nhận: Ông/bà:............................................................ Giới tính :............................. Sinh ngày :..................................., tại :.............................................................. ............................................................................................................................... Nơi đăng ký thường trú: ........................................................................................ ................................................................................................................................. Nơi ở hiện tại:.......................................................................................................... ................................................................................................................................. Số CMND :………………..... cấp ngày ....../……/…… tại…………………..... Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn. TRƯỞNG CÔNG AN (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 1 CÔNG AN (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) 2 CÔNG AN (xã, phường, thị trấn) Mẫu TP/HT-2010-XNHN.1 (TT số: 08.a/2010/TT-BTP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi: ................................................................................................... Họ và tên người khai : ................................................................................................................................... Dân tộc:............................................................................... Quốc tịch:.............................................................. Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................................... Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:........................................................... Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây: Họ và tên: .......................................................................................Giới tính:.................................... Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................... Nơi sinh: ............................................................................................................................................................... Dân tộc:............................................................................... Quốc tịch:.............................................................. Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú (1):............................................................................................................................... Trong thời gian cư trú tại .................................................................................................................................. ............................... từ ngày..........tháng...........năm................., đến ngày..........tháng..........năm...................(2) Tình trạng hôn nhân (3) ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (4): ................................................ ................................................................................................................................................................................ Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. Làm tại: ........................................... ,ngày ............ tháng............năm............ Người khai (Ký, ghi rõ họ tên) ........................................ Chú thích: Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, trong trường hợp không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú. Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài. Chỉ khai trong trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh. Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì khi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết. Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại............................................, từ ngày...... tháng ..... năm.......... đến ngày........ tháng ........năm .......... chưa đăng ký kết hôn với ai). Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức, trong thời gian tạm trú tại... CHLB Đức từ ngày... đến ngày... không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức); Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn với ai? ở đâu? (họ tên, quốc tịch).

File đính kèm:

  • docx4_mau_don_9142.docx