Mẫu Hợp đồng đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2190 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Hợp đồng đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG CHO LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI - Căn cứ Quy chế đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, ban hành theo Quyết định số 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 13-12-1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các bên tham gia ký kết hợp đồng kinh tế, căn cứ nhu cầu đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở..............và sự thỏa thuận giữa hai bên. Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm............tại Chúng tôi gồm có: Bên A: (đơn vị có nhu cầu đào tạo) Do ông: Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Tài khoản số: Tại Ngân hàng Bên B (cơ sở đào tạo) Do ông Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại Fax: Tài khoản số: Tại Ngân hàng Sau khi thỏa thuận hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung các điều khoản sau đây: - Bên B đồng ý đào tạo cho Bên A......lớp ngoại ngữ (hoặc ngành, nghề........) gồm........học viên. - Thời gian đào tạo:.......tháng (từ ngày.............đến ngày...............(trừ ngày lễ, chủ nhật). Tổng số tiết cả khóa học.........(kể cả giờ trên lớp, ôn tập và thi cấp chứng chỉ) chia ra: Buổi sáng: học tiết (từ..........giờ đến.........giờ). Buổi chiều: học tiết (từ..........giờ đến.........giờ). Buổi tối: học ôn (ngoại khóa) tiết (từ..........giờ đến.........giờ). - Lớp học được tổ chức tại: - Tổng số tiền học phí cho lớp học (khóa học) là: đ (Bằng chữ: ) Tiền mua giáo trình và tài liệu học tập (nếu có): đ (Bằng chữ: ) Điều 2: Trách nhiệm của Bên A 1- Chuẩn bị kế hoạch gửi Bên B đào tạo và giáo dục định hướng trước ngày để Bên B chuẩn bị mọi mặt phục vụ cho công tác đào tạo. 2- Bảo đảm cố định sĩ số lớp học và bàn giao danh sách học viên (đã đầy đủ thủ tục, hồ sơ) cho Bên B trước ngày khai giảng khóa học 3 ngày để Bên B làm thẻ ra vào lớp học cho học viên. 3- Cử người có trách nhiệm theo dõi lớp học và phối hợp chặt chẽ với Bên B xử lý các vụ việc phát sinh có liên quan đến khóa học (lớp học). 4- Bên A chịu trách nhiệm trả trước cho Bên B % tổng số tiền khi số học viên lên lớp ngày đầu tiên, ..........% còn lại sẽ trả nốt cho Bên B sau khi cấp chứng chỉ cho học viên. Điều 3: Trách nhiệm Bên B 1- Chuẩn bị trường lớp đảm bảo đầy đủ theo hợp đồng đã ký kết: Nơi ăn nghỉ của học viên, hội trường, phòng thực hành, dụng cụ phục vụ học tập theo từng ngành nghề.............. 2- Quy định các loại tiền học phí và sinh hoạt khác thống nhất theo hợp đồng đã ký kết và được thông báo trước với học viên trước khi nhập học. 3- Bố trí giáo viên có trình độ, trách nhiệm và có kinh nghiệm giảng dạy cho học viên. Có kế hoạch, lịch giảng cụ thể chính xác nhằm đào tạo đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng theo hợp đồng đã ký kết và đáp ứng đòi hỏi của thị trường lao động quốc tế. 4- Có cán bộ giáo vụ chuyên trách theo dõi, đôn đốc duy trì kỷ luật của lớp học, chủ động chỉ đạo cán bộ lớp và phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý Bên A để giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến chất lượng dạy và học, kịp thời phản ảnh cho Thủ trưởng hai cơ quan để điều chỉnh (hoặc hủy bỏ) hợp đồng nếu cần thiết. 5- Hàng ngày có kiểm tra bài trước khi lên lớp, hàng tuần, hàng tháng có kiểm tra đánh giá chất lượng học viên; cuối khóa kiểm tra đánh giá kết quả, cấp chứng chỉ theo chỉ đạo và mẫu thống nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Điều 4: Điều khoản thi hành Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký và lập thành 02 bản (Bên A giữ 1 bản, Bên B giữ 1 bản). Các văn bản này đều có giá trị pháp lý như nhau. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh tranh chấp thì hai bên cùng nhau xem xét giải quyết. Trường hợp không thương lượng giải quyết được thì các bên đều có quyền khởi kiện tại Tòa án kinh tế. Sau khi hoàn thành trách nhiệm và quyền lợi nêu trong hợp đồng này, hai bên thực hiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật. Bên A Bên B (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docMau Hop Dong Dao Tao Va Dinh Huong Cho Lao Dong Di Lam Viec Tai Nuoc Ngoai.doc
Mẫu đơn liên quan