Mẫu quyết định phê duyệt dự án đầu tư khai thác mỏ, hầm lò phần thiết kế cơ sở

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2790 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu quyết định phê duyệt dự án đầu tư khai thác mỏ, hầm lò phần thiết kế cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 6 CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: /QĐ-....... ................, ngày........... tháng ....... năm 200... QUYẾT ĐỊNH CỦA.........(tên cơ quan phê duyệt).......... về việc phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ.......hầm lò.................. CHỨC DANH CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT Căn cứ ..................................của................quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy.............; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số /TT-BCN ngày tháng năm 2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ; Căn cứ Quyết định số... phê duyệt Quy hoạch.... (hoặc văn bản cho phép đầu tư của...; văn bản thoả thuận về quy hoạch xây dựng của........nếu dự án nhóm A chưa có trong Quy hoạch); Căn cứ văn bản Thẩm định Thiết kế cơ sở mỏ của................................; Căn cứ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của...(hoặc văn bản thoả thuận về môi trường của...); Các văn bản pháp lý khác có liên quan.......; Xét đề nghị của....tại tờ trình số.... ngày....tháng....năm ...về việc phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ .....hầm lò......; Theo đề nghị của.............., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ......hầm lò.............với các nội dung chủ yếu sau: 1. Tên Dự án. 2. Chủ đầu tư. 3. Tên tổ chức lập Dự án, tên Chủ nhiệm dự án. 4. Tên tổ chức (hoặc cá nhân) lập Thiết kế cơ sở. 5. Tên tổ chức (hoặc cá nhân) lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường 6. Mục tiêu đầu tư. 7. Nội dung và quy mô đầu tư mỏ. 7.1. Trữ lượng, công suất thiết kế, tuổi thọ mỏ. 7.2. Khai thông khai trường. 7.3. Chuẩn bị khai trường. 7.4. Hệ thống khai thác. 7.5. Vận tải trong mỏ. 7.6. Thông gió mỏ. 7.7. Tháo khô và thoát nước. 7.8. Cung cấp điện, nước, khí nén và thông tin liên lạc. 7.9. Công nghệ chế biến khoáng sản. 7.10. Vận tải ngoài mỏ. 7.11. Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ trong mỏ. 8. Địa điểm xây dựng. 9. Tổng diện tích sử dụng đất::..........Ha. Trong đó: - Diện tích mặt bằng các cửa lò:..........Ha. - Diện tích khai trường khu vực lộ vỉa cần bảo vệ:..........Ha. - Diện tích mặt bằng sân công nghiệp:..........Ha. - Diện tích cho các công trình khác:..........Ha. 10. Công tác bảo vệ môi trường. 11. Liệt kê đồng bộ thiết bị chính, các hạng mục công trình xây dựng phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản của mỏ. 12. Tổng mức đầu tư của Dự án. Trong đó: - Chi phí xây lắp - Chi phí thiết bị - Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư - Chi phí quản lý dự án và chi phí khác (trong đó không bao gồm: Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất và Lãi vay trong thời gian XDCB). - Chi phí dự phòng - Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất - Lãi vay trong thời gian XDCB 13. Nguồn vốn đầu tư. 14. Hình thức quản lý dự án. 15. Thời gian thực hiện dự án. 16. Phương thức thực hiện dự án. 17. Trách nhiệm của Chủ đầu tư. 18. Các nội dung khác. Điều 2. Tổ chức thực hiện. Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./. Nơi nhận: - Như Điều 3, - Các cơ quan liên quan, - Lưu: ..... CHỨC DANH CỦA NGƯỜI PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Họ và Tên

File đính kèm:

  • doc0. Mau Quyet Dinh Phe Duyet Du An Dau Tu Xay Dung Cong Trinh Mo Ham Lo Phan Thiet Ke Co So.doc
Mẫu đơn liên quan