Mẫu thu nhập từ tiền lương, tiền công (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu thu nhập từ tiền lương, tiền công (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK-TNCN), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 09A/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) Phụ lục THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN) [01] Họ và tên cá nhân có thu nhập: …………………………..……………... [02] Mã số thuế: - Đơn vị tính: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phát sinh trong kỳ [03] a Thu nhập từ tiền lương, tiền công [04] b Tiền thưởng [05] c Thu nhập khác [06] d Thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh ngoài Việt Nam [07] 2 Tổng số thuế đơn vị trả thu nhập đã khấu trừ trong kỳ [08] a Tổng số thuế đã khấu trừ từ tiền lương, tiền công [09] b Tổng số thuế đã khấu trừ theo mức 10% [10] c Tổng số thuế đã khấu trừ theo mức 20% [11] Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ………, ngày …… tháng … năm …… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • doc09 Pl 09a Tl Tc Moi.doc
Mẫu đơn liên quan