Đơn đề nghị hỗ trợ (dành cho hướng dẫn viên du lịch) bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19

docx4 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị hỗ trợ (dành cho hướng dẫn viên du lịch) bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2. Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid - 19 a) Trình tự thực hiện: - Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022. b) Cách thức thực hiện: Gửi Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, hoặc giử trực tiếp đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ: (1) Giấy Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. (2) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây: a) 01 bản hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ; b) 01 bản hợp đồng lao động với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ; c) Thẻ hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch được thành lập theo đúng quy định của pháp luật còn thời hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ. - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. - Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. - Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. đ) Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân. e) Cơ quan thực hiện TTHC: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. f) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. g) Mức hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người. h) Phí, lệ phí: không. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (1) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch còn thời hạn sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ. (2) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch. (3) Hướng dẫn viên du lịch chưa được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chính sách hỗ trợ tại địa phương năm 2021. l) Căn cứ pháp lý của TTHC: - Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013. - Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. - Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. - Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. - Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Mẫu Đơn đề nghị hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ (Dành cho hướng dẫn viên du lịch) Kính gửi:------------(1)------------------- I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.Họ và tên:.........................Ngày, tháng, năm sinh:....../....../......... 2.Dân tộc:....................................Giới tính:.................................. 3.Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:.................... Ngày cấp:....../......./..................... Nơi cấp:................................... 4. Thẻ hướng dẫn viên du lịch: Số ............................ Giá trị đến (2): ............ Là hướng dẫn viên du lịch tại (3)........................................................ 5. Mã số thuế cá nhân (nếu có): ............................................................. 6.Nơi ở hiện tại:............................................................................ Điện thoại liên hệ:........................................................................... II. THÔNG TIN VỀTÌNH TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN NAY Hiện nay, tôi bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày ..../ .../2021 đến ngày ..../.../2021. Tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định số ..../2021/QĐ-TTg ngày .... tháng ... năm 2021của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi đề nghị..............................xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định. Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức: □ Tài khoản (Tên tài khoản: .......Số tài khoản: ..............Ngân hàng:............) □ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở) □ Trực tiếp Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH, ĐIỂM DU LỊCH (nếu có) (4) ....ngày.... tháng .... năm NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1): Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (2): Giá trị thẻ còn hạn đến thời điểm nộp hồ sơ (3): Tên của khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm) (4): Xác nhận của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch (Áp dụng đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_ho_tro_danh_cho_huong_dan_vien_du_lich_bi_anh_hu.docx
Mẫu đơn liên quan