Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1728 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 09/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh) Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [01] Kỳ tính thuế: Năm ....... [02] Họ và tên cá nhân:……………....………...………………....................... [03] Mã số thuế: - [04] Địa chỉ: …………....………...…………….………………… [05] Điện thoại:…….......…..[06] Fax:……..…….... [07] Email:…………….. Đơn vị tính: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Tổng thu nhập chịu thuế [08] a Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công [09] b Tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh [10] c Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam [11] 2 Các khoản giảm trừ [12] a Cho bản thân cá nhân [13] b Cho những người phụ thuộc được giảm trừ [14] c Giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến học [15] d Giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc [16] 3 Tổng thu nhập tính thuế [17] 4 Tổng số thuế phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế [18] 5 Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ tính thuế [19] a Đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công [20] b Đã tạm nộp đối với thu nhập từ kinh doanh [21] c Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) [22] 6 Tổng số thuế phải nộp trong kỳ [23] Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ………………, ngày … tháng … năm ...…… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • doc09 Tk 09 Kk Qt Tncn Moi.doc
Mẫu đơn liên quan