Mẫu giấy xác nhận thông tin về cư trú

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu giấy xác nhận thông tin về cư trú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(1) .(2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mẫu CT07 ban hành theo TT số /2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 Số: ... /XN ., ngày.tháng.năm XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ I. Theo đề nghị của Ông/Bà: 1. Họ, chữ đệm và tên :............................ 2. Ngày, tháng, năm sinh:// .. 3. Giới tính: ......  4. Số định danh cá nhân/CMND:. 5. Dân tộc :6. Tôn giáo: ..7. Quốc tịch:.... 8 . Quê quán :......................................................  II. Công an ( 2 ) ............. xác nhận thông tin về cư trú của Ông/Bà có tên tại mục I, như sau: 1. Nơi thường trú:............................................. .......................................................................... 2. Nơi tạm trú:...................................................... ............................................................................. 3. Nơi ở hiện tại:................................................. ............................................................................ 4. Họ, tên đệm và tên chủ hộ:................ 5. Quan hệ với chủ hộ :......... Số định danh của chủ hộ: 7. Thông tin các thành viên khác trong hộ gia đình: TT Họ, chữ đệm và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Số định danh cá nhân/CMND Quan hệ với chủ hộ 8 . Nội dung xác nhận khác (3) : ............................ ................................................................................ ............................................................................... Xác nhận thông tin cư trú này có giá trị đến hết ngày..tháng.. năm ( 4 ) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxmau_giay_xac_nhan_thong_tin_ve_cu_tru.docx
Mẫu đơn liên quan