Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế kê khai)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1777 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế kê khai), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số: 08/KK - TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [01] Kỳ tính thuế: Quý …… Năm .......... [02] Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………….…………………... [03] Mã số thuế: - [04] Địa chỉ: ..................................................................................................................... [05] Điện thoại:…………[06] Fax:……..….... [07] Email:…………............................ Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ [08] 2 Tổng chi phí phát sinh trong kỳ [09] 3 Thu nhập chịu thuế [10] 4 Các khoản giảm trừ [11] - Cho bản thân [12] - Cho người phụ thuộc [13] - Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học [14] - Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc [15] 5 Thu nhập tính thuế [16] 6 Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong kỳ [17] 7 Thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam [18] CHI TIẾT GIẢM TRỪ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế bình quân trên 4 triệu đồng/tháng) STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND/ hộ chiếu (nếu có) Quan hệ với ĐTNT Số tháng được tính giảm trừ trong quý Thu nhập được giảm trừ [19] [20] [21] [22] [23] [24] 1 2 … Tổng cộng [25] [26] Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. ………………, ngày ………… tháng ………… năm ………… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • doc08 Mau 08 Moi.doc
Mẫu đơn liên quan