Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng

pdf6 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2691 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND CẤP HUYỆN CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BTHTTĐC............... -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: /TTr-..... ........, ngày tháng năm 20..... PHƯƠNG ÁN Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng ...... (Kèm theo Tờ trình số /TTr-.... ngày tháng năm 20.....của.......) I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; - Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; - Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; - Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết đơn khiếu nại về đất; - Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; - Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 04 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; - Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; - Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; - Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh về đơn giá cây trồng, vật nuôi; đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; - Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành về việc phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư bị thu hồi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; - Các Văn bản ngành có liên quan... (bố trí theo cấp ban hành văn bản) II. ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG: 1. Phạm vi giải phóng mặt bằng: Phạm vi giải phóng mặt bằng là toàn bộ diện tích khu đất quy hoạch tại ..... với tổng diện tích là ...... m2. 2. Vị trí cắm mốc GPMB: Số lượng cọc, vị trí cọc dự kiến (chú ý cụ thể ở các dự án mở rộng đường giao thông). 3. Quy cách cọc GPMB: III. KHỐI LƯỢNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ: 1. Về đất: diện tích đất thu hồi ....... m2; STT Loại đất Mã hiệu Diện tích (m2) Tổng cộng 2. Đối tượng bị ảnh hưởng về đất đai và tài sản: ..... đối tượng; Trong đó: + Về tổ chức: ..... + Về hộ gia đình, cá nhân: ..... - Khối lượng nhà ở phải di dời: .... - Khối lượng hộ tái định cư: ..... - Khối lượng lăng, mộ phải di dời: .... - Khối lượng công trình hạ tầng kỹ thuật phải phá dỡ, di dời:.... IV. NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ: 1. Nguyên tắc bồi thường đối với đất đai và tài sản: a) Bồi thường đối với đất đai: Thực hiện theo Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Chương II Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; b) Bồi thường đối với tài sản: Thực hiện theo Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Chương III Quyết định số 18/2011/QĐ- UBND ngày 01/6/2011 và các phụ lục số 1, 2, 3 trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 369/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi; đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. c) Bồi thường đối với mồ mả: Thực hiện theo Điều 20 Chương III Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. d) Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi: Thực hiện theo Điều 22 Chương III Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011. 2. Nguyên tắc hỗ trợ giải tỏa: Thực hiện theo Điều 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Chương IV Quyết định số 18/2011/QĐ- UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Thực hiện theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh về đơn giá cây trồng, vật nuôi; đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 3. Phương án tái định cư Thực hiện theo Điều 3, Chương I; Điều 35, 36, 37, 38, 39 Chương V Quyết định số 18/2011/QĐ- UBND ngày 01/6/2011. Toàn bộ khu đất có ..... hộ phải di chuyển nhà ở và và đề nghị được bố trí vào ở tại ......... V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ và chi phí tổ chức thự hiện giải phóng mặt bằng được giải quyết từ nguồn kinh phí ...... Trên cơ sở chế độ chính sách hiện hành, chủ đầu tư phối hợp với Cơ quan làm nhiệm vụ BTHTTĐC... và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết trình phê duyệt. VII. DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ CHI PHÍ TỔ CHỨC THỰ HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG: Trên cơ sở các nguyên tắc bồi thường hỗ trợ nêu trên, căn cứ số liệu hiện trạng, hồ sơ kỹ thuật thửa đất, Cơ quan làm nhiệm vụ BTHTTĐC .... lập dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án ...... với kinh phí bồi thường hỗ trợ là: ...... đồng. (....................................................................................) (Đính kèm bảng kê chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất) Ghi chú: - Trong khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nếu có thay đổi các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.... , Cơ quan làm nhiệm vụ BTHTTĐC .... , UBND xã (phường, thị trấn)... , các cơ quan liên quan kịp thời thay đổi cho phù hợp với quy định mới. - Dự toán kinh phí nêu trên được Cơ quan làm nhiệm vụ BTHTTĐC ...là cơ sở ban đầu và sẽ được phê duyệt chính thức khi có quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO: 1. Trách nhiệm: Khi có khiếu nại của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, Cơ quan làm nhiệm vụ BTHTTĐC .... , UBND xã (phường, thị trấn)... là nơi tiếp nhận hồ sơ và phối hợp giải quyết mọi thắc mắc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 2. Phương pháp giải quyết: Thủ tục khiếu nại tố cáo phải tuân thủ theo đúng Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH01 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Công bố ban hành bằng Lệnh số 09L/CTN ngày 11/12/1998. Trong khi giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẫn phải chấp hành Quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định. Những hộ cố ý từ chối hay gây chậm trễ việc bàn giao mặt bằng xây dựng dự án, tùy theo mức độ vi phạm sẽ được các cấp chính quyền xem xét, xử lý theo Pháp luật. VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: - Tổ chức họp dân thông báo kế họach giải phóng mặt bằng: Từ ngày...Đến ngày... - Tổ chức kiểm kê thực tế lập hồ sơ đền bù cho các đối tượng nằm trong khu vực giải tỏa: Từ ngày...Đến ngày... - Thẩm định điều kiện bồi thường về đất: Từ ngày...Đến ngày... - Áp giá đền bù và thẩm định phê duyệt đền bù: Từ ngày...Đến ngày... - Công bố công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: ngay sau khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Giải quyết thắc mắc khiếu nại: Từ ngày...Đến ngày... - Chi trả bồi thường hỗ trợ và thu tiền sử dụng đất: Từ ngày...Đến ngày... - Giải tỏa bàn giao mặt bằng thực hiện dự án: Từ ngày...Đến ngày... IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: 1. Báo cáo về công tác tài chính kế toán: thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thống kê kế toán hiện hành. 2. Báo cáo thống kê kế hoạch thực hiện bao gồm: + Kết quả, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. + Các vấn đề nãy sinh và đề xuất các biện pháp giải quyết. + Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BTHTTĐC

File đính kèm:

  • pdfmau_dat_3__5337.pdf