Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng

doc5 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- VĂN BẢN THỎA THUẬN NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện)……………………………..thành phố Hồ Chí Minh(Tr­êng hîp viÖc chøng thùc ®­îc thùc hiÖn ngoµi trô së, th× ghi ®Þa ®iÓm thùc hiÖn chøng thùc và Ủy ban nhân dân quận(huyện), chóng t«i gåm cã: Ông: Sinh ngày: Chứng minh nhân dân số: .........................cấp ngày ........................ tại Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú) Bà: Sinh ngày: Chứng minh nhân dân số: ....................cấp ngày ...................... tại Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú) Là vợ chồng theo Giấy đăng ký kết hôn số .......................... ngày .................................. do Uỷ ban nhân dân ..................................................... cấp. Chúng tôi thỏa thuận nhaäp taøi saûn rieâng cuûa oâng (baø)ï............................... vaøo taøi saûn chung cuûa vôï choàng như sau: ĐIỀU 1 TÀI SẢN NHẬP LÀ BẤT ĐỘNG SẢN Ông (Bà) ………………..............tự nguyện nhập toàn bộ (một phần) tài sản rieâng của mình là ………..... tọa lạc tại số ………….. đường ……........…...…... phường (xã) ………………………….... quận (huyện) có đặc điểm (nêu rõ đặc điểm của bất động sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu): vào tài sản chung của vợ chồng. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, điều kiện nhập tài sản, đăng ký quyền sở hữu ... ĐIỀU 2 TÀI SẢN NHẬP LÀ ĐỘNG SẢN VÀ CÁC QUYỀN TÀI SẢN Ông (Bà)…………………………. tự nguyện nhập toàn bộ (một phần) tài sản là …………………... có đặc điểm (nêu rõ đặc điểm của động sản , các quyền tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu - nếu có): vào tài sản chung của vợ chồng. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, điều kiện nhập tài sản, đăng ký quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)... ĐIỀU 3 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Chuùng toâi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây : 1.Việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi. và không trái pháp luật; 2. Tài sản nêu trên thuộc sở hữu hợp pháp của oâng (baø) .…………………….., không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; 3. Việc thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng không nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ riêng của oâng (baø) ………………….... về tài sản. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc nhập tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản; 4. Những thông tin về nhân thân trong Thỏa thuận này là đúng sự thật; Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc; Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên; Các cam đoan khác ... ĐIỀU 4 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 1. Chuùng toâi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này; 2. Hieäu löïc cuûa Vaên baûn thoûa thuaän nhaäp taøi saûn rieâng vaøo taøi saûn chung cuûa vôï choàng ñöôïc tính töø ngaøy ………...............……... Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Vaên baûn thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của ......................................................................... và trước khi đăng ký (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu); 3. Chuùng toâi đã tự đọc Vaên baûn thỏa thuận nhập tài sản rieâng vaøo taøi saûn chung cuûa vôï choàng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Vaên baûn và ký vào Vaên baûn này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực. Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây: - Chuùng toâi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhaäp taøi saûn rieâng vaøo tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; - Chuùng toâi đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhaäp taøi saûn rieâng vaøo tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; - Chuùng toâi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận nhaäp taøi saûn rieâng vaøo tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; - Chuùng toâi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận nhaäp taøi saûn rieâng vaøo tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; - Chuùng toâi đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận nhaäp taøi saûn rieâng vaøo tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; Chúng tôi đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực; Người vợ Người chồng (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC Ngày…..tháng.….năm.…..(bằng chữ.…………………………………………) (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn) Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………...…. thành phố Hồ Chí Minh. (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân) Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) ……………………., …………………………………… quận (huyện) ………...….thành phố Hồ Chí Minh. Chứng thực: - Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này được lập giữa ông………………………... và bà ……………………....; Ông ……………………….... , bà ………………………….... đã tự nguyện thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thỏa thuận; - Tại thời điểm chứng thực, Ông .…………………………………..… , bà ………………………….. đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; - Nội dung thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; - Ông ………………..... , bà …………………………... đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây: - Ông…………………….., bà ………………………… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; - Ông…………………..…, bà ………………………… đã đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; - Ông……………………., bà ……………………….… đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; - Ông………………………, bà ………………………….…đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; - Ông………………………, bà ……………………….… đã nghe Người có thẩm quyền chứng thực đọc lại Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản trước sự có mặt của tôi; Ông ……………………. , bà ……………………….... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; Ông ………………….... , bà ……………………….... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; - Ông ………………….... , bà ………………………... đã nghe người làm chứng đọc Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi; Văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung của vợ chồng này được lập thành ........ bản chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ, .......trang), cấp cho: + ................................................... bản chính + ................................................... bản chính + Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. - Số chứng thực................................ , quyển số ..............TP/CC- .............. Người có thẩm quyền chứng thực (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

File đính kèm:

  • docVan Ban Thoa Thuan Nhap Tai San Rieng Vao Tai San Chung Cua Vo Chong.doc
Mẫu đơn liên quan