Mẫu đơn xin bảo lưu - Học lại (Đại học Quảng Nam)

doc5 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 2142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin bảo lưu - Học lại (Đại học Quảng Nam), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –&— ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP Kính gửi: - Ban giám hiệu trường Đại học Quảng Nam - Khoa: …………………..………………………….. Tôi tên :.............................................................. sinh ngày : ......... /.......... /…........ Hiện là sinh viên đang học lớp .................................................. ............................. Khóa ........................ - Hệ ........................................., MSSV : .................................. Điện thoại liên lạc: .................................................................................................... Nay tôi làm đơn kính mong Ban Giám hiệu và Khoa ………………………….. cho phép tôi được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập. Lý do : ........................................................................................................................................... ................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Kết quả học tập của năm hoặc kỳ bảo lưu: …………………….…......................... Thời gian bảo lưu: Từ học kỳ: ………… của năm học 20….... - 20….... Đến hết học kỳ …… của năm học 20….... - 20...... Tôi viết đơn này đề nghị Nhà trường tạo điều kiện cho tôi được bảo lưu kết quả học tập của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn. ………, ngày .. .. tháng . ... năm 20 . Ý kiến của gia đình sinh viên Người làm đơn (Ký và ghi họ tên) ...................................... ........................................ XÁC NHẬN CỦA KHOA ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –&— ĐƠN XIN HỌC TIẾP (Sau khi hết thời hạn bảo lưu) Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Đại học Quảng Nam - Khoa: ……………..……………….. Tên tôi là: …………………………..………………...…........ Nam/nữ:………………. Ngày, tháng, năm sinh:…………………......... Mã thẻ sinh viên:……………………… Là sinh viên năm thứ:…... Lớp:…............... khoá: 20..... - 20..... của Trường Đại học Quảng Nam. Đã được Ban Giám hiệu cho phép bảo lưu kết quả học tập tại quyết định số: . . . . /QĐ-ĐHQN ngày . . . . . tháng . . . . năm 20 . . . Thời gian bảo lưu: Từ học kỳ: ……….… của năm học 20..... - 20..... Đến hết học kỳ ….… của năm học 20..... - 20..... Nay đã hết thời hạn bảo lưu, tôi viết đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học kể từ học kỳ ........... của năm học 20..... – 20....... Tôi xin chân thành cảm ơn. Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO ………, ngày ........ tháng ...... năm 20.... Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên) …………………………………… CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –&— GIẤY XÁC NHẬN Tên tôi là: …………………………..………………...…........ Nam/nữ:………………. Ngày, tháng, năm sinh:…………………......... Mã thẻ sinh viên:……………………… Là sinh viên năm thứ:…... Lớp:….................... khoá: 20..... - 20..... của Trường Đại học Quảng Nam. Nay tôi viết đơn này kính xin các đơn vị xác nhận cho tôi như sau: TT Phòng, khoa Nợ (không nợ) Ngày xác nhận Ký xác nhận của đơn vị 1 Phòng Kế hoạch-Tài vụ 2 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên 3 Trung tâm Học liệu Lý do: ……………………………………………………………...………………………………....……………………………………………………...……………………………….........................……………………………………………………...………………………………................... Tôi xin chân thành cảm ơn ! ………, ngày ........ tháng ...... năm 20.... Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên) …………………………………… CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –&— ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN Kính gởi: UBND xã, (phường):…………………………..……………………….. Tôi tên là:………………………………Sinh ngày:……………...………………... Quê quán:…………………………………………………………………………… Địa chỉ (tạm trú):…………………………………………………………………. Hiện là sinh viên lớp:………….Khoa…………, Trường………………….………. Mã số sinh viên:…………………………………………………………………….. Điểm trung bình học kỳ:……………………điểm Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau: ………………………………………………….………………………………….. …………………………………………………………………………………………Gia đình thuộc diện: Chính sách £, Vùng sâu £, Hộ nghèo £ Cha:……………..………………tuổi, hiện ở tại:…………………………………. Nghề nghiệp:………………………….………………………………………….... Mẹ:…………………………….tuổi, hiện ở tại:………………….………………… Nghề nghiệp:………………………………………….…………………………… Khác (cha mẹ ly thân, ly dị…)……………………………………………………. (nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh) Gia đình có………anh chị em (kể cả tôi). Người lớn nhất………tuổi, Người nhỏ nhất………..tuổi. Số người còn đang đi học: Cấp 1:…………, Cấp 2:……….., Cấp3:………….. Đại học: ……, Cao đẳng: ……., TCCN: ………… Nhà tôi có…………..m2 đất trồng (nuôi)……………..…………………..……… 10.Gia đình có buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)…………………………………..….. 11. Thu nhập bình quân của gia đình………………đồng/tháng 12. Bản thân tôi: Thu nhập…………………đồng/tháng (nếu có) 13. Lý do xin xác nhận:…………………………………………. ….….., Ngày…....tháng….…năm 2009 Người làm đơn Xác nhận của chính quyền địa phương

File đính kèm:

  • docMẫu đơn xin bảo lưu - học lại (Đại học Quảng Nam).doc
Mẫu đơn liên quan