Biên bản giảng thử (dùng cho đơn vị hướng dẫn cbgd tập sự)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản giảng thử (dùng cho đơn vị hướng dẫn cbgd tập sự), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ……… --------- Bộ môn: .............. Khoa / TT: …… CBGD lý thuyết: š CBGD thực hành: š CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ……, ngày…… tháng……..năm……… BIÊN BẢN GIẢNG THỬ (Dùng cho đơn vị hướng dẫn CBGD tập sự) 1. Họ và tên viên chức giảng thử: 2. Môn học được phân công 3. Hội đồng gồm: (Chủ tịch Hội đồng có thể là Chủ nhiệm Bộ môn hay là Giảng viên lâu năm có học hàm, học vị cao trong Bộ môn. Hội đồng do Bộ môn lập ra) 1. ........................................ Chủ tịch HĐ 6. ............................................. CBGD 2. ........................................ Thư ký 7. ............................................. CBGD 3. ........................................... CBGD 8. ............................................. CBGD 4. ........................................... CBGD 9. ............................................. CBGD 5. ........................................... CBGD 10. ............................................. CBGD Đã nghe viên chức tập sự giảng thử ………………(lý thuyết/ thực hành) lần thứ……… tại …………… (Lớp/ Bộ môn) trong khoảng thời gian ………………… phút về vấn đề Nhận xét: (Ghi rõ những ưu điểm và những điều cần phải khắc phục) Kết luận: (Về việc có đủ khả năng giảng dạy thực hành hay lý thuyết hay không hay chờ thêm một thời gian nữa) CHỦ NHIỆM KHOA/ TRUNG TÂM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ

File đính kèm:

  • docBien-ban-giang-thu.doc