Biên bản thương lượng việc bồi thường thiệt hại

pdf7 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 4869 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản thương lượng việc bồi thường thiệt hại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC- TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— BIÊN BẢN THƯƠNG LƯỢNG VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Hôm nay, ngày .... tháng ..... năm ......, tại.............................,chúng tôi gồm: Cơ quan có trách nhiệm bồi thường Do ông (bà)………………………Chức vụ:.............................. làm đại diện Người yêu cầu bồi thường (Trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân) Ông (bà): ..................................................................................................... Địa chỉ: ........................................................................................................ Là đại diện của ông, bà:…………………(trong trường hợp người bị thiệt hại có người đại diện thực hiện quyền yêu cầu bồi thường). (Trường hợp người bị thiệt hại là tổ chức) Ông (bà): ..................................................................................................... Địa chỉ: ................................................................................................. …... Là đại diện của tổ chức:…………………...................................................... Có sự tham gia của ông (bà).................................................... là người thi hành công vụ gây ra thiệt hại (nếu có), Đã cùng nhau tiến hành thương lượng về việc bồi thường thiệt hại của Nhà nước theo đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông (bà): ………………………. 1. Ý kiến của người yêu cầu bồi thường……………………………………. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2. Ý kiến của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại (nếu có)…………….. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 3. Ý kiến của đại diện cơ quan có trách nhiệm bồi thường…………………. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 4. Những nội dung thương lượng thành ……………………………………. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 5. Những nội dung thương lượng không thành……………………………... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Biên bản đã được đọc cho mọi người tham gia thương lượng cùng nghe và cùng ký tên dưới đây. Người yêu cầu bồi thường (Ký và ghi rõ họ tên) …….., ngày……. tháng…… năm……. Đại diện Cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Ký và ghi rõ họ tên) Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 26/2010/TTLT/BTP-BTC- TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính) TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-… ———————————— …………., ngày … tháng … năm …… QUYẾT ĐỊNH (V/v giải quyết bồi thường đối với………………………...) THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ; Căn cứ Quyết định / Bản án số ......... ngày .... tháng ...... năm ........... của ……............; Căn cứ Biên bản thương lượng ngày ........ tháng ........ năm ....... giữa cơ quan………………………………… với ông (bà)…………………………........, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bồi thường thiệt hại cho ông (bà)…………………........................... Địa chỉ:............................................................................................................ Số tiền là: ………………................................................................................ (bằng chữ:…………………………………... ……………….......................) Với lý do:......................................................................................................... Điều 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường, người bị thiệt hại có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày người bị thiệt hại nhận được quyết định, trừ trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý và khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường. Điều 4. Ông (bà)..........................................và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Cơ quan cấp trên trực tiếp ( báo cáo); - Cơ quan quản lý NN về công tác bồi thường ( báo cáo); - Ông (bà)..............(để thực hiện); - Lưu. Thủ trưởng Cơ quan (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT- BTP-BTC- TTCP ngày 27 tháng 02 năm 2013 ) TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— …………., ngày … tháng … năm …… BÁO CÁO (V/v giải quyết yêu cầu bồi thường ) ………1.( Đơn vị) báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường vụ……² như sau: 1. Họ và tên, đại chỉ người yêu cầu bồi thường:………………………………….. 2. Loại vụ việc yêu cầu bồi thường:………………………………………………. 3. Tóm tắc nội dung vụ việc:……………………………………………………… 4. Tình hình giải quyết:……………………………………………………………. 5. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết (nếu có)……………………… 6. Đề xuất, kiến nghị:………………………………………………………………. 7. Số tiền bồi thường ( trong trường hợp đã chi trả):………………………………. 8. Công tác hoàn trả:……………………………………………………………….. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ -Cơ quan cấp trên trực tiếp(để báo cáo); (Chữ ký, dấu) -Cơ quan quản lý nhà nước vềcông tác bồi thường Cùng cấp (để báo cáo); -Lưu VT,… ------------------------------------------- 1.Tên cơ quan trực tiếp giải quyết bồi thường. ².Vụ việc yêu cầu bồi thường.

File đính kèm:

  • pdf2_9984.pdf