Đơn đăng ký đề xuất dự án và làm chủ đầu tư dự án

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2586 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký đề xuất dự án và làm chủ đầu tư dự án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 02 TÊN NHÀ ĐẦU TƯ ........................ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: ........................ ............., ngày........tháng........năm......... ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT DỰ ÁN VÀ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN Kính gửi:……………………………….. - Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 6 năm 2006; - Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; - Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất; - Căn cứ vào quy hoạch xây dựng chi tiết 1/2000 được duyệt của địa phương; Nhà đầu tư...........xin đăng ký đề xuất và đăng ký được làm chủ đầu tư dự án như sau: 1. Thông tin nhà đầu tư: Công ty (hoặc tên Liên danh):................................................................ Địa chỉ liên hệ:....................................................................................... Điện thoại:.........................................Fax:.............................................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............do............cấp ngày............. (Nếu là Liên danh cần ghi rõ thông tin của từng thành viên trong Liên danh: tên, địa chỉ, điện thoại, đăng ký kinh doanh…) 2. Thông tin dự án: Tên dự án đề xuất:................................................................................... Địa điểm xây dựng:................................................................................... Diện tích đất sử dụng:................................................................................. Chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, công suất:............................tuỳ từng ngành nghề kinh doanh). Tổng mức đầu tư tạm tính của dự án:.......................................................... 3. Cam kết: Nhà đầu tư cam kết chấp hành mọi quy định của Nhà nước, của Tỉnh và thực hiện dự án mục đích, tiến độ./. Hồ sơ gửi kèm: Công ty (hoặc Đại diện Liên danh)........... - Giấy chứng nhận ĐKKD; Người đại diện theo pháp luật - Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất: ............ (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) - Nếu là cá nhân (Giấy CMND, chứng thư tiền gửi sở hữu cá nhân). (Nếu là cá nhân ký và ghi rõ họ tên) - Thuyết minh dự án.

File đính kèm:

  • pdfqd_25_1_5814.pdf
Mẫu đơn liên quan