Mẫu đơn xin chia, tách, sáp nhập, hợp nhất,chuyển đổi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin chia, tách, sáp nhập, hợp nhất,chuyển đổi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn xin chia, tách, sáp nhập, hợp nhất,chuyển đổi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2007/TT-BTC ngày 20/12 /2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- ...., ngày.... tháng.... năm … ĐƠN XIN CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, CHUYỂN ĐỔI Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chúng tôi là: - [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm] - Giấy phép thành lập và hoạt động số:..... do Bộ Tài chính cấp ngày.... tháng.... năm.... - Vốn Điều lệ: - Địa chỉ trụ sở chính: Đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho công ty chúng tôi được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp bảo hiểm (doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) như sau: - Tóm tắt nội dung chính của việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi: - Lý do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi: Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ sơ kèm theo. Hồ sơ kèm theo (Liệt kê đầy đủ) (Tổng) Giám đốc/Chủ tịch (Ký tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • pdfmau_don_xin_chia_1821.pdf
Mẫu đơn liên quan