Bản đăng ký người vào tu

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản đăng ký người vào tu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu M11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày ….tháng ….năm ……… BẢN ĐĂNG KÝ NGƯỜI VÀO TU Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn)………………… Căn cứ khoản 2 Điều 21 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Điều 22 Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Căn cứ (1)………………………………………………………………….. Họ và tên người phụ trách cơ sở tôn giáo: ……………… Năm sinh……… Tên gọi khác:……………………………………………………………….. Địa chỉ:……………………………………………………………………... Chức vụ:…………………………… Phẩm trật tôn giáo…………………... Phụ trách cơ sở tôn giáo: …………………………………………………… Đăng ký người vào tu tại cơ sở tôn giáo với nội dung: - Danh sách người vào tu (trích ngang họ tên, tên gọi khác, tuổi, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú). - Cam kết của người phụ trách cơ sở tôn giáo. Đính kèm bản đăng ký gồm: Sơ yếu lí lịch người vào tu (có xác nhận UBND cấp xã nơi đăng ký nhân khẩu thường trú); Cam kết của người vào tu; Ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người chưa thành niên. Ngày…..tháng…..năm…. NGƯỜI PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Ký tên, ghi rõ họ tên) Cơ quan tiếp nhận (Ký, đóng dấu) Căn cứ hiến chương, điều lệ… của tổ chức tôn giáo

File đính kèm:

  • docbm_tg_03_ban_dang_ky_nguoi_vao_tu_9052.doc
Mẫu đơn liên quan