Mẫu đơn đề nghị lập đường ngang

pdf5 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1668 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn đề nghị lập đường ngang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ BẢN VI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG ............................... Số ...../......... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày..... tháng.... năm..... ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẬP ĐƯỜNG NGANG Kính gửi: (1) ....................................................................................... Chúng tôi thuộc: (2) ................................................................................ Địa chỉ: (3) ............................................................................................... Điện thoại: (4) .........................................FAX số...................................... Sau khi nghiên cứu “Điều lệ đường ngang” ban hành theo Quyết định số -......../QĐ - BGTVT ngày............tháng ............. năm .........của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đề nghị (1)...............................cho phép chúng tôi được lập một đường ngang thời hạn (5) ..............để (6)................ Đường ngang thuộc tuyến đường sắt (7) ................tại Km ..........+............... (lý trình đường sắt); giao cắt với tuyến đường bộ (8)..............., cấp (9)..........., tại Km ............+ ..............(lý trình đường bộ). Nền đường bộ rộng (10) .........m, mặt đường bộ rộng (11) ..........m, lát bằng ................ Chúng tôi xin chịu toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa, tổ chức phòng vệ (nếu có); đặt đầy đủ thiết bị hướng dẫn giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại vị trí này. Ý kiến của cơ quan quản lý đường bộ địa phương (12) (Ký, ghi rõ tên, đóng dấu) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị lập đường ngang (Ký, ghi rõ tên, đóng dấu) ý kiến của cơ quan quản lý đường sắt địa phương (13) (Có tờ trình theo mẫu kèm theo) (Ký, Ghi rõ tên, đóng dấu) PHỤ BẢN IX (Mẫu tờ trình của Công ty quản lý đường sắt hoặc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính về vị trí lập đường ngang) CTyQLĐS (hoặc sở GTVT......) Số ................... ----------------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày....... tháng...... năm.......... TỜ TRÌNH VỀ VỊ TRÍ LẬP ĐƯỜNG NGANG (Kèm theo hồ sơ thiết kế được duỵệt) Kính gửi:.............................................(1) Căn cứ : - Luật Đường sắt của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; - Điều lệ Đường ngang ban hành theo Quyết định số ......./năm/QĐ-BGTVT ngày ....... tháng..... năm....... của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Theo đơn .........(2) đường ngang số.........ngày ..........của ........(3). Công ty QLĐS .........(hoặc Sở GTVT ......) đã đến xem xét tại chỗ, tình hình khu vực đề nghị lập đường ngang như sau: 1. Địa điểm (4) : ......................................................................................... ...................................................................................................................... 2. Mật độ tàu, xe dự tính qua đường ngang trong một ngày đêm (5). 3. Vị trí giao cắt: - Mặt bằng đường sắt (6)......................... - Trắc dọc đường sắt (7)......................... - Nền đường sắt ( 8)............................... - Mặt bằng đường bộ( 9) ............................ - Trắc dọc đường bộ (10)............................ - Nền đường bộ (11).................................. - Góc giao cắt (12)................................... 4. Tầm nhìn: - Của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (lái xe) (13)...... - Của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt (Lái tàu) (14).............. 5. Khoảng cách tới đường ngang gần nhất (15)........ - Phía gốc lý trình ............ - Phía đối diện ............... 6. Những điểm cần lưu ý khác (16).......................................................... .................................................................................................................. 7. Ý kiến của Công ty QLĐS ..........(Hoặc Sở GTVT ......) - Đối chiếu với những quy định trong Điều lệ đường ngang: ................. - Kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa đường ngang và trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại vị trí đó .............. - Dự kiến cấp đường ngang .............. - Biện pháp bảo đảm an toàn ............... GIÁM ĐỐC

File đính kèm:

  • pdfmau_don_cap_gp_xd_duong_ngang_cap_i_ii_iii_1783.pdf