Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình

pdf3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) (1) (2) ____________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:............/............. ..............., ngày........ tháng........năm 201...... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH Cấp phép thi công (…3…) Kính gửi: ……………..(4)……………….. - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Căn cứ Quyết định số …../201../QĐ-UBND ngày của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; - Căn cứ (…5..); (…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ... Xin gửi kèm theo các tài liệu sau: + (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). Công trình hoặc hạng mục công trình xây dựng, sửa chữa bổ sung hệ thống báo hiệu an toàn giao thông đường bộ, thì hồ sơ không phải kèm theo Văn bản này. + (…8…) (bản chính).. + (…9…) (…2…) xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường. (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: ……… Số điện thoại: .............. Nơi nhận: - Như trên; - ....................; - Lưu VT. (……2…..) QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có). (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác); (3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, đường Tỉnh, địa phương; ví dụ :“Cấp phép thi công xây dựng hạng mục công trình nút giao đấu nối vào đường Tỉnh ĐT.848- địa phận xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, thuộc công trình…”, hoặc “Cấp phép thi công đảm bảo ATGT công trình nâng cấp mở rộng đường Tỉnh ĐT.846 đoạn từ Km... đến Km... thuộc địa phận xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười”. (4) Tên cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng công trình nút giao đấu nối vào đường Tỉnh, thi công công trình đường bộ trên phạm vi đường Tỉnh, được quy định theo phân cấp quản lý đường bộ (Sở giao thông vận tải). (5) Văn bản chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan QLĐB có thẩm quyền. (6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công; Ví dụ: Hạng mục công trình Nút giao đấu nối đường dẩn vào Trạm xăng dầu X (Nối vào bên phải hoặc bên trái tuyến đường Tỉnh), hoặc nâng cấp mở rộng đường Tỉnh ĐT.846... (7) Ghi đầy rõ lý trình (từ Km… đến Km…), tên đường ĐT…, thuộc địa phận xã …, huyện … . (8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết. (10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./. Ghi chú: Trên đây là các nội dung chính của mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công, các tổ chức, cá nhân căn cứ từng công trình cụ thể để ghi các nội dung và gửi kèm theo văn bản liên quan cho phù hợp./.

File đính kèm:

  • pdfqd_30_5__2576.pdf
Mẫu đơn liên quan