Đơn đề nghị cung cấp thông tin, trích lục, bản sao từ sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1955 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cung cấp thông tin, trích lục, bản sao từ sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN, TRÍCH LỤC, BẢN SAO TỪ SỔ ĐĂNG BẠ TÀU BAY VIỆT NAM I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ: 1. Tên: ...................................................................................................................... 2. Quốc tịch: ............................................................................................................. 3. Địa chỉ: ................................................................................................................. II. THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP: 1. ............................................................................................................................... 2. ............................................................................................................................... 3. ............................................................................................................................... 4. ............................................................................................................................... 5. ............................................................................................................................... 6. ............................................................................................................................... 7. ............................................................................................................................... 8. ............................................................................................................................... Tài liệu gửi kèm theo đơn: - Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị; - …………….. - …………….. Ngày tháng năm Người đề nghị (Ký/đóng dấu) Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

File đính kèm:

  • pdfnghi_dinh_50_9__0547.pdf