Đơn xin cấp giấy phép thi công (mẫu đơn dành cho các tổ chức, đơn vị tập thể)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3762 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin cấp giấy phép thi công (mẫu đơn dành cho các tổ chức, đơn vị tập thể), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
..............................................(1) ..............................................(2) Số: . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huế, ngày tháng năm ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG (Mẫu đơn dành cho các tổ chức, đơn vị tập thể) Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế. - Căn cứ Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ; - Căn cứ ...............(3) về việc..............................................................................., Nay.................................................(2) xin được cấp giấy phép thi công công trình ..........................................................................(4) tại lý trình: Km..........đến Km............ thuộc tuyến (tên Quốc lộ hoặc Đường tỉnh). -............................(2) xin gửi kèm theo đơn xin cấp phép thi công các tài liệu sau: Các tài liệu bản chính:...............................................................................(5) Các tài liệu liên quan (bản photocoppy): + Quyết định đầu tư của chủ công trình. + Thiết kế chi tiết phần công trình xây dựng trong hành lang an toàn đường bộ. + Sơ đồ hiện trạng đoạn tuyến xây dựng công trình trong hành lang an toàn đường bộ. + Ý kiến của đơn vị quản lý đường bộ về công trình xây dựng trong HLATĐB + Hệ thống an toàn giao thông khu vực xây dựng công trình trong HLATGTĐB Hệ thống thoát nước, biển báo, sơn vạch kẻ đường ....) + Bản cam kết tự di chuyển công trình xây dựng trong hành lang ATGTĐB và không đòi bồi thường. + ....................(2) xin cam kết thi công đúng hồ sơ thiết kế đã đựơc ...............(6) phê duyệt và tuân thủ theo nội dung Giấy phép thi công. Nếu thi công sai với nội dung Giấy phép thi công, ...................................(2) chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./. Nơi nhận: - Như trên - Lưu: VT. ....................(2) Quyền hạn, chức vụ của người ký (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) Hướng dẫn nội dung ghi trong đơn xin cấp giấy phép thi công: (1): Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên (nếu có); (2): Tên cơ quan, hoặc tổ chức xin cấp phép thi công; (3): Tên văn bản phê duyệt công trình liên quan của cấp có thẩm quyền; (4): Tên công trình xin giấy phép thi công; (5): Bản vẽ TKTC, văn bản phê duyệt và các văn bản liên quan; (6): Tên cơ quan thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật công trình đang xin cấp phép thi công.

File đính kèm:

  • docbm_gtvt_18_don_xin_cap_giay_phep_thi_cong_mau_danh_cho_don_vi_to_chuc_tap_the__5142.doc