Đơn đề nghị đăng ký quyền thanh toán tiền công cứu hộ gìn giữ tàu bay

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1789 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị đăng ký quyền thanh toán tiền công cứu hộ gìn giữ tàu bay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ QUYỀN THANH TOÁN TIỀN CÔNG CỨU HỘ GÌN GIỮ TÀU BAY I. LỜI ĐỀ NGHỊ: 1. Tên: ........................................................................................................................ 2. Quốc tịch: ............................................................................................................... 3. Địa chỉ: ................................................................................................................... II. TÀU BAY 1. Loại tàu bay: ........................................................................................................... 2. Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký: ............................................................... 3. Kiểu tàu bay: .......................................................................................................... 4. Nhà sản xuất: ......................................................................................................... 5. Số xuất xưởng tàu bay: .......................................................................................... 6. Trọng lượng cất cánh tối đa: .................................................................................. 7. Năm xuất xưởng: ................................................................................................... 8. Địa điểm thực hiện cứu hộ gìn giữ tàu bay: ........................................................... 9. Thời gian thực hiện cứu hộ và gìn giữ tàu bay: ..................................................... Tài liệu gửi kèm theo đơn: - Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị; - Bằng chứng về hoạt động cứu hộ, giữ gìn tàu bay; Ngày tháng năm Người đề nghị (Ký/đóng dấu) - …………….. Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

File đính kèm:

  • pdfnghi_dinh_50_6__8686.pdf
Mẫu đơn liên quan