ĐƠN ĐỀ NGHỊ Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh/ Thay đổi địa điểm, điều kiện kinh doanh

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 06/06/2015 | Lượt xem: 1320 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh/ Thay đổi địa điểm, điều kiện kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 4b/ĐĐN-ĐĐKKD Đơn đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh/Thay đổi địa điểm, điều kiện kinh doanh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh/ Thay đổi địa điểm, điều kiện kinh doanh Kính gửi : ……1……………. Tên cơ sở………….…………………………………………………………………….. Trực thuộc (nếu là đơn vị trực thuộc) ....................................................................................................................................... ……… ….. Người phụ trách chuyên môn…………..………………………năm sinh……………… Số CCHN Dược ……………… Nơi cấp ………Năm cấp…….. …. Có giá trị đến:…… Địa điểm kinh doanh:………………………………..………… Điện thoại …….……… Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh loại hình và phạm vi kinh doanh: ……………………………………………………………………………………. Phạm vi kinh doanh đề nghị bổ sung:…………………………………………………… Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………. Hoặc Thay đổi điều kiện kinh doanh:2………………………………………………….. Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh đề nghị bổ sung: Chưa được cấp: Đã được cấp: 1. Giấy chứng nhận thực hành tốt … .số:……. ……. Ngày cấp:……................... 2. Giấy chứng nhận thực hành tốt…. số:……. …. Ngày cấp:……................... Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế chuyên môn dược có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế ……………... ………….., ngày tháng năm Giám đốc doanh nghiệp/ Chủ cơ sở (Ký, ghi rõ họ tên) 1 Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 2 Liệt kê chi tiết những điều kiện thay đổi

File đính kèm:

  • pdfbieu_mau_164__5656.pdf