Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề trung tâm dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 03 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh Tên tôi là: Sinh ngày / / Số chứng minh nhân dân/Thẻ CCCD: Ngày cấp:/./... Nơi cấp: Số sổ BHXH Nơi thường trú (1): Chỗ ở hiện nay (2): Số điện thoại để liên hệ (nếu có): Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số:ngày............tháng ............năm ............của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh; thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là ..................tháng (từ ngày............tháng ............năm ..............đến ngày............tháng ............năm ............) (đối với trường hợp đang hưởng trợ cấp thất nghiệp). Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: tháng. Đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày............tháng ............năm ............, ngày hẹn trả kết quả được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả là ngày............tháng ............năm ............theo phiếu hẹn trả kết quả số...........ngày............tháng ............năm ............(đối với trường hợp đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp). Tổng số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: tháng (đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp). Tôi có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo nghề với thời gian ............tháng, tại (tên cơ sở đào tạo nghề nghiệp, địa chỉ) Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề để tôi được tham gia khóa đào tạo nghề nêu trên./. Tp. Hồ Chí Minh, ngày.........tháng.........năm......... Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1 ),(2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_ho_tro_hoc_nghe_trung_tam_dich_vu_viec_lam_thanh.doc
Mẫu đơn liên quan