Đơn đề nghị xem xét và cấp giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1734 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị xem xét và cấp giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp ...........................................................(1). Kính gửi: ......................................................(2). Tên doanh nghiệp:............................................................……….…………...... Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: ..........................................……........ Do……………………...............................cấp ngày..........................……........ Nơi đặt trụ sở chính: ...........................................................................….…...... Đăng ký kinh doanh số………….do…..... cấp ngày..…tháng… năm 20…….. Mục đích: ...................................................................………………………… Phạm vi, địa điểm:......................................................................…………….... Họ và tên người đại diện:…............................................................................... Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (Nữ)................................... Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): ....................................................... Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ..................................................................... Đề nghị ................................................……xem xét và cấp ......(1)......... cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009; Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều trong Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số /2012/TT-BCT ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT. ……….. ngày……tháng……năm….. Người làm đơn (Ký tên, đóng dấu) Lưu ý: - (1) Tên Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ - (2) Cơ quan cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt động VLNCN, tiền chất thuốc nổ

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị xem xét và cấp giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.doc