Đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu VC 03 BH theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11/10/2010 (1)................................ ..................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số:......../........ .............., ngày.....tháng .....năm..... ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Kính gửi:. (2) (1) Ủy nhiệm cho ông/bà: Chức vụ CMND/Hộ chiếu số: do: cấp ngày ......../......../ Tổ chức vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo Hóa đơn GTGT số ngày........../......../......... của (3): Hành trình vận chuyển:. 2. Thời gian vận chuyển: Từ ngày ........../........./.......... đến ngày ........./......../. 3. Danh sách người điều khiển phương tiện, người áp tải và phương tiện vận chuyển như sau: TT Họ và tên người điều khiển phương tiện, áp tải Số CMND (hộ chiếu), giấy phép BKS phương tiện vận chuyển Khối lượng vận chuyển trên mỗi phương tiện Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ các quy định ghi trong Giấy phép vận chuyển. Khi có thay đổi về các nội dung đã đăng ký ở trên chúng tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết./. Lãnh đạo cơ quan, tổ chức (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: (1): Tên Tổ chức đăng ký vận chuyển; (2) tên cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển;(3) Tên cơ quan cấp Hóa đơn GTGT.

File đính kèm:

  • docdon_xin_dang_ky_van_chuyen_vat_lieu_no_cong_nghiep.doc
Mẫu đơn liên quan