Đơn xin đi thực tế môn học

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin đi thực tế môn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG .................... KHOA: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ..........., ngày...tháng...năm... ĐƠN XIN ĐI THỰC TẾ MÔN HỌC Kính gửi: Phòng Đào tạo - Trường ....................... Khoa Tôi tên là: Giảng viên khoa Giảng dạy môn: Tôi viết đơn này xin đưa sinh viên lớp ..... đi thực tế môn học Thời gian: Địa điểm: Tôi xin cam kết với Phòng Đào tạo Trường ................. những nội dung sau: 1. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy định của Nhà trường về công tác hướng dẫn sinh viên đi thực tế và hoàn thành tín chỉ thực hành của môn học 2. Tự túc các khoản chi phí phục vụ cho việc đưa sinh viên đi thực tế. 3. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trong chuyến đi này. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Xác nhận của Phòng Đào tạo Xác nhận của Khoa Giảng viên

File đính kèm:

  • docdon_xin_di_thuc_te_mon_hoc.doc