Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1821 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy đăng ký nội dung hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục 3. Mẫu giấy đăng ký (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2013/TT-BYT ngày tháng năm 2013 của Bộ tr- ưởng Bộ Y tế) ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Tên công ty, doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:… GIẤY ĐĂNG KÝ NỘI DUNG HỘI THẢO, HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU THỰC PHẨM Kính gửi: Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh/thành phố... 1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ: 2. Địa chỉ: 3. Số điện thoại: Fax: E.mail: 4. Số giấy phép hoạt động/kinh doanh: 5. Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: 6. Sản phẩm đăng ký quảng cáo: STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm (hoặc số tiếp nhận công bố hợp quy) Thời gian và địa điểm hội thảo, hội nghị 7. Tài liệu gửi kèm: -… 8. Cam kết của đơn vị đăng ký hội thảo: Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư số /2013/TT-BYT ngày tháng năm 2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung, hình thức đã đăng ký và tuân thủ các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung đã đăng ký sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tên tỉnh/thành phố, ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ghi rõ chức danh) Ký tên, đóng dấu Họ tên người ký

File đính kèm:

  • pdfbieu_mau_201__8193.pdf