Danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 8b/BC-ĐKKD Danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ...........1.......... Số: / -....2..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......3......., ngày tháng năm 20.... DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP, CẤP LẠI, GIA HẠN, BỔ SUNG, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC TT Họ tên cá nhân đăng ký quản lý chuyên môn Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu Cơ sở kinh doanh Họ và tên đệm Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Loại hình, phạm vi Địa chỉ Số GCN ĐKKD Ngày cấp, cấp lại, Gia hạn, bổ sung GCN ĐKKD Ngày thu hồi GCN ….. ngày tháng năm T 1 Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề 2 Chữ viết tắt tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề 3 Địa danh

File đính kèm:

  • pdfbieu_mau_176__2077.pdf
Mẫu đơn liên quan