Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in

doc14 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1738 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu ban hành kèm theo Thông tư Mẫu 1 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ........................................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....................., ngày...... tháng......năm.......... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN (*) Kính gửi: Cục Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông……….) 1. Tên đơn vị đề nghị cấp phép:……………………………………………….. 2. Địa chỉ:……………………………………………………………………… 3. Số điện thoại:…………………Fax:…………………..Email:……………. Trong nội dung Quyết định hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư của chúng tôi số:…………….… do ….…………cấp ngày…….tháng……năm….. đã có nội dung về in. Để đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in, đơn vị chúng tôi làm đơn này đề nghị Cục Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông), xem xét cấp giấy phép hoạt động in theo quy định của pháp luật, với các thông tin sau: - Tên cơ sở in:……………………………………………………………... - Địa chỉ cơ sở in:………………………………………...………………... - Điện thoại:…………….Fax:…………………Email:…………............... - Tên chủ sở hữu cơ sở in:………………………………………………..... - Chức năng in đề nghị được cấp phép (ghi rõ từng loại: xuất bản phẩm, báo, tạp chí, tem chống giả): …………………………………………..… - Mục đích in (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh):…..………... …………………………………………………………………………....... Chúng tôi cam kết chấp hành đúng Luật Xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động in. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (*) Đơn này dùng chung để đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm Mẫu 2 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ........................................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....................., ngày...... tháng......năm.......... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU MÁY PHOTOCOPY MÀU Kính gửi: Cục Xuất bản 1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị nhập khẩu:…………………………...…...….. Địa chỉ:………………………………………………………………………… Số Điện thoại:………………………Fax:………………..Email:…………….. Đã được thành lập theo Quyết định hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư số…………/…… ngày….tháng….năm…... của………………….…………………………………………………………….. Để phục vụ công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị chúng tôi có nhu cầu mua máy photocopy màu để sử dụng, đề nghị Cục Xuất bản xem xét cấp giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu cho đơn vị chúng tôi, Tên máy:………………………….Tên hãng:…………………………….. Số lượng:……………………………...…………………………………… Nước sản xuất:…………………………….. Năm sản xuất:……………… Chất lượng:…………………………………………..………………….…. Đặc tính kỹ thuật:………………………………………………………..… Khuôn khổ bản photo lớn nhất:………………………………………….… 2. Địa chỉ đặt máy:……………………………………………………………….. 3. Đơn vị chúng tôi cam kết chỉ sử dụng máy photocopy màu nói trên vào mục đích phục vụ công việc nội bộ của cơ quan, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam và quy chế quản lý và sử dụng máy đã ban hành. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu 3 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC XUẤT BẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /GP-CXB Hà Nội, ngày tháng năm GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU MÁY PHOTOCOPY MÀU CỤC TRƯỞNG CỤC XUẤT BẢN - Căn cứ Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in; - Xét Hồ sơ gửi kèm đơn đề nghị ngày……tháng…..năm…….. của……………………………………………………………………………........ về việc đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu đa chức năng, CHO PHÉP: 1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị nhập khẩu máy photocopy màu:……….............. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………....… Được nhập khẩu máy photocopy màu, nhãn hiệu: Tên máy:………………………….Tên hãng:………………………....….. Số lượng:……………………………...……………………………....…… Nước sản xuất:…………………………….. Năm sản xuất:…………....… Chất lượng:…………………………………………..……………….....…. Địa chỉ đặt máy:……………………………………………………....…… 2. Máy photocopy màu được nhập khẩu để sử dụng vào mục đích phục vụ công việc nội bộ của đơn vị và phải đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại trước khi đưa vào sử dụng. Nơi nhận: - Đơn vị nhập khẩu - Hải quan - Sở TT & TT…. - PA 87 Công an…. - PC 64 Công an…. - Lưu VT… CỤC TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ........................................ Mẫu 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....................., ngày...... tháng......năm.......... ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MÁY PHOTOCOPY MÀU Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông…………… 1. Tên cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu:………...………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Số Điện thoại:………………………Fax:………………..Email:……………….. Đã nhập khẩu (trực tiếp hoặc thông qua nhà phân phối tên nhà phân phối, địa chỉ:………………………………………………...) máy photocopy màu theo giấy phép nhập khẩu số………../GP-CXB ngày..…tháng……năm……của Cục Xuất bản - Bộ Thông tin và Truyền thông, Tên máy:………………………….Tên hãng:…………………………….. Nước sản xuất:…………………………….. Năm sản xuất:……………… Chất lượng:…………………………………………..………………….…. Đặc tính kỹ thuật:………………………………………………………..… Khuôn khổ bản photo lớn nhất:………………………………………….… 2. Địa chỉ đặt máy:……………………………………………………………….. 3. Đơn vị chúng tôi cam kết chỉ sử dụng máy photocopy màu nói trên vào mục đích phục vụ công việc nội bộ của cơ quan, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam và quy chế quản lý và sử dụng máy đã ban hành. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét đăng ký máy cho đơn vị chúng tôi. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu 5 TÊN CƠ SỞ IN ....................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....................., ngày...... tháng......năm.......... ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ VÀNG MÃ ĐỂ IN Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông…………… 1. Tên cơ sở in:…………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Số Điện thoại:…………………………………………………………………….. Đăng ký kinh doanh số:……………....ngày…..tháng……năm……... đơn vị cấp:……………………………………………………………………………….. Đề nghị đăng ký vàng mã để in: Tên vàng mã:……………………………………………………...………. Khuôn khổ:………………………Số trang (hoặc tờ):………..…………… Nội dung:……………………………………………..……………………. ……………………………………………………………………………... 2. Tên tổ chức, cá nhân đặt in:…..………………………..……….……………... Địa chỉ:……………………………………………………………………........... CMND: số…………….. ngày……tháng……năm……..; nơi cấp………………. 3. Mục đích in sản phẩm vàng mã:………………………………..……………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét đăng ký loại vàng mã trên cho cơ sở in chúng tôi. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu 6 UBND TỈNH, THÀNH PHỐ................... SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /GXN-STTTT ................, ngày...... tháng......năm.......... GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ VÀNG MÃ ĐỂ IN GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - Căn cứ Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. - Xét đơn đề nghị đăng ký vàng mã ngày……tháng…..năm…….. của…………………………………………………………………………….…... XÁC NHẬN: 1. Cơ sở in:…………………………………………………………..…………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Đã đăng ký loại vàng mã để in: Tên vàng mã:…………………………………………………....………… Khuôn khổ:………………………Số trang (hoặc số tờ):…………….…… Nội dung:…………………………………………………………….……. Cơ sở in chỉ được in đúng mẫu đã đăng ký có đóng dấu của Sở Thông tin và Truyền thông. 2. Tên tổ chức, cá nhân đặt in:………………………………….………………... Địa chỉ:…………………………………………………………………..… Số CMND người đặt in:…………………………………………………… Tổ chức, cá nhân đặt in chịu trách nhiệm về bản quyền đối với sản phẩm đặt in. 3. Bản xác nhận này có giá trị để in tiếp các lần sau đối với loại sản phẩm vàng mã đã được đăng ký trong giấy xác nhận này. GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mẫu 7 TÊN CƠ SỞ IN ........................................ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....................., ngày...... tháng......năm.......... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG CHO NƯỚC NGOÀI (*) Kính gửi: Cục Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông……………) 1. Tên cơ sở in:…………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………… Số Điện thoại:…………………Fax:………………..Email:…………………….. Đăng ký kinh doanh số:……………....ngày…..tháng……năm…………………. đơn vị cấp:……………………………………………………………………...… Đề nghị được cấp giấy phép in gia công ấn phẩm cho nước ngoài: Tên ấn phẩm nhận in:……………………………………………………… Khuôn khổ:………………………Số trang:………..…………………...… Số lượng:……………………………………………..……………………. 2. Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in:……………………………………….. Địa chỉ:………………………………………………………………………........ Do ông (bà):……………………………….. - làm đại diện. Hộ chiếu: số…………….. ngày……tháng……năm……..; nơi cấp…………….. 3. Cửa khẩu xuất:………………………………..…………………………….….. Đề nghị Cục Xuất bản (Sở Thông tin và Truyền thông) xem xét cấp giấy phép in gia công ấn phẩm trên cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm cùng với đối tác xuất khẩu ấn phẩm ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về in gia công cho nước ngoài. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (*)Mẫu đơn này áp dụng cho cơ sở in để đề nghị cấp giấy phép in gia công sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài. Mẫu 8 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC XUẤT BẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /GP-CXB ..................., ngày…… tháng……năm ……… UBND TỈNH, THÀNH PHỐ......... SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số /GP-STTTT GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG CHO NƯỚC NGOÀI (*) CỤC TRƯỞNG CỤC XUẤT BẢN (GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG) - Căn cứ Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải xuất bản phẩm. - Xét đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài số............................ ngày...... tháng...... năm..................của.............................................................................. CHO PHÉP: 1. Cơ sở in:........................................................................................................................ Địa chỉ: ............................................................................................................................. Được in gia công cho: …………………………………………………………….......... do ông (bà): ……………………………làm đại diện. Số hộ chiếu:...............................do nước...........................................cấp, có thời hạn đến ngày..... tháng..... năm...........). Tên sản phẩm in gia công:.................................................................................... - Khuôn khổ: ......................................................................................................... - Số trang:............................................................................................................... - Số lượng: ............................................................................................................. Cửa khẩu xuất: ....................................................................................................... 2. Cơ sở in có trách nhiệm in đúng mẫu đã được đóng dấu Cục Xuất bản - Bộ Thông tin và Truyền thông (hoặc Sở Thông tin và Truyền thông). 3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in chịu trách nhiệm về bản quyền đối với ấn phẩm đặt in và phải thực hiện xuất khẩu 100%, không tiêu thụ ấn phẩm in gia công trên lãnh thổ Việt Nam. Giấy phép này có giá trị 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký. CỤC TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) (*) Mẫu này dùng chung để Cục Xuất bản và Sở TTTT cấp phép in các sản phẩm không phải xuất bản phẩm. Mẫu 9 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ....................................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....................., ngày...... tháng......năm.......... DANH MỤC THIẾT BỊ IN (Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in) Số TT Tên thiết bị Năm sản xuất Hãng sản xuất Nước sản xuất Số lượng Chất lượng Ghi chú Chúng tôi cam kết hoàn tất đầu tư thiết bị theo danh mục trên trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp phép hoạt động in. Trong quá trình mua sắm đầu tư nếu có sự thay đổi về chủng loại thiết bị, chúng tôi sẽ có văn bản thông báo tới cơ quan cấp phép. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (*) Mẫu này dùng chung cho Cục Xuất bản và Sở Thông tin và Truyền thông để cấp phép đối với hoạt động in xuất bản phẩm và hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm Trang 4 Trang 1 Mẫu 10  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC XUẤT BẢN (UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH………… SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.....) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN(*) Trang 2 “Điều 10. Những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản 1. Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 2. Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục. 3. Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định. 4. Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.” (Trích Luật Xuất bản, ngày 03/12/2004) Trang 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN CỤC TRƯỞNG CỤC XUẤT BẢN (GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG) Căn cứ Luật Xuất bản năm 2004; Căn cứ Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, CHO PHÉP: Cơ sở in:…………………………………………………… …………………………………………………………….. Địa chỉ:…………………………………………………….. …………………………………………………………….. Được phép: ……………………….. ………………………… …………………………………………….……………….. ……………., ngày….tháng…. năm…… CỤC TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC) Số giấy phép:…………/GP-CXB (GP-STTTT) Bìa sổ Mẫu 11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MẪU SỔ BAN HÀNH KÈM THEO TT SỐ /TT-BTTTT NGÀY / /2010 SỔ GHI CHÉP, QUẢN LÝ ẤN PHẨM NHẬN CHẾ BẢN, IN VÀ GIA CÔNG SAU IN (Dùng cho cơ sở chế bản, in và gia công sau in) TÊN CƠ SỞ CHẾ BẢN, IN VÀ GIA CÔNG SAU IN: ………………………... ……………………………………………………………………………………… ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT:………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… QUYỂN SỐ: ........................... Từ ngày ............ tháng .......... năm ................ Đến ngày ......... tháng .......... năm ................ Ruột sổ Số TT NGƯỜI ĐẾN ĐẶT CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN ẤN PHẨM NHẬN CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN GIẤY PHÉP HOẶC QUYẾT ĐỊNH XUẤT BẢN (Số, ngày, tháng, năm đơn vị cấp) HỢP ĐỒNG IN (Số, ngày, tháng, năm) HÓA ĐƠN BÁN HÀNG (Số, ngày, tháng, năm) NGÀY GIAO HÀNG NGƯỜI NHẬN HàNG (KÝ TÊN) HỌ VÀ TÊN GIẤY CMND Tên, địa chỉ cơ quan hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú. TÊN ẤN PHẨM Khuôn khổ Số trang Số lượng Số Ngày, tháng, năm cấp Nơi cấp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in.doc