Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1555 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục 4. Mẫu giấy xác nhận (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2013/TT-BYT ngày tháng năm 2013 của Bộ tr- ưởng Bộ Y tế) SỞ Y TẾ TỈNH… CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày tháng năm 20… GIẤY XÁC NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỘI THẢO, HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU THỰC PHẨM Số: /20......../TNHT-ATTP Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (tỉnh, thành phố) đã tiếp nhận Hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo giới thiệu thực phẩm số......... Của Công ty: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E.mail: Cho các sản phẩm: STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm (hoặc số tiếp nhận công bố hợp quy) 1. 2 … Thời gian hội thảo: Địa điểm hội thảo: Báo cáo viên: Nội dung báo cáo trong hội thảo: Công ty có trách nhiệm tổ chức hội thảo đúng nội dung đã được xác nhận. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • pdfbieu_mau_202__3135.pdf