Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1839 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn đề nghị Cấp giấy phép kinh doanh (Mẫu MĐ-1, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương) TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền)   1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):........................................................... Giấy chứng nhận đầu tư số...........do...............cấp ngày.........tháng........năm......... Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)…………………………………………………………………... Điện thoại:……….Fax:…………Email: …………Website (nếu có):................... 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Họ và tên:.................................Nam/Nữ:...........................Quốc tịch:..................... Chức danh:............................................................................................................... Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá với nội dung sau: I. Hoạt động mua bán hàng hoá:……………………………………………….. II. Hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá:…………………… III. Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất (số 1) (nếu không lập cơ sở bán lẻ thì ghi: không lập cơ sở bán lẻ) 1. Tên cơ sở bán lẻ:.................................................................................................. 2. Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố).......................................................................................................................... 3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: Họ và tên......................................Nam/Nữ..............................Quốc tịch................ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số..........do.......cấp ngày......tháng........năm....... Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú/tạm trú............................................................. Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................ 4. Quy mô của cơ sở bán lẻ: - Diện tích đất: ........................................................................................................ - Tổng diện tích sàn xây dựng:................................................................................ - Diện tích kinh doanh mua bán hàng hoá:.............................................................. 5. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: ………………………………………… Doanh nghiệp cam kết: 1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh này. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép kinh doanh./. ......, ngày...... tháng....... năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.doc