Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1513 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu TÊN DOANH NGHIỆP... Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............., ngày...... tháng....... năm............ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1) Tên doanh nghiệp:...................................................................................... Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:............... Địa điểm sản xuất....................................................................................... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu:............ (2) Quy mô sản lượng sản phẩm rượu................................................. (3) Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu) Chú thích: (1): Tên cơ quan cấp Giấy phép (2): Chủng loại rượu (ví dụ: rượu vang, rượu trắng, rượu wisky, rượu vodka...) (3): Công suất từng loại rượu dự kiến sản xuất

File đính kèm:

  • docĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU.doc