Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 06/06/2015 | Lượt xem: 1545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục 1. Mẫu giấy đề nghị (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2013/TT-BYT ngày tháng năm 2013 của Bộ tr- ưởng Bộ Y tế) Tên tổ chức/ cá nhân Địa chỉ:..................... Số điện thoại:........... Số fax:..................... Email:...................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ..... ngày.....tháng......năm ..... GIẤY ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM Số: /20......../ Kính gửi: (Tên cơ quan thường trực) Căn cứ các quy định tại Thông tư số........../2013/TT- BYT ngày ....tháng...năm.....của Bộ Y tế và để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của (cơ sở); đề nghị (tên cơ quan thường trực) xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm cụ thể như sau: Thông tin liên quan đến sản phẩm: STT Tên sản phẩm Số giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc số giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Hình thức quảng cáo 1. 2 … Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định: .................................................................................................................. .............................................................................................................. Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung khi đã được xác nhận. Đại diện tổ chức, cá nhân (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • pdfbieu_mau_199__07.pdf