Mẫu đơn khiếu nại

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2236 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn khiếu nại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ………….,ngày … tháng… năm…. ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: Thông tin về người khiếu nại Họ và tên: Nam/nữ: Ngày sinh: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ liên lạc: Điện thoại: Email: Mô tả hàng hóa, dịch vụ; tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: Hàng hóa, dịch vụ: Tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: Địa chỉ: Số điện thoại: Nội dung khiếu nại: Nội dung khiếu nại: Tài liệu gửi kèm: Yêu cầu của người khiếu nại: 5. Cam đoan: Tôi cam đoan những thông tin, tài liệu được nêu ra trong Đơn khiếu nại là trung thực, cẩn thận và chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. NGƯỜI KHIẾU NẠI (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docMẫu đơn khiếu nại (5).doc
Mẫu đơn liên quan