Mẫu Đơn khiếu nại về danh sách cử tri

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn khiếu nại về danh sách cử tri, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***——- .., ngày tháng năm ĐƠN KHIẾU NẠI (Về việc ....) Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011 Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 Căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2010. Kính gửi: Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Toà án) Họ và tên. Sinh ngày:..Nam (nữ):. Đối tượng bị khiếu nại: Danh sách cử tri của . Nội dung khiếu nại: Tóm tắt vụ việc khiếu nại:.. Theo Điều 30 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”; điều 33 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015: “ Điều 33. Khiếu nại về danh sách cử tri, Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh, sách cử tri.” Dựa vào các căn cứ nêu trên đề nghị Tòa án nhân dân. xem xét lại những vấn đề mà tôi trình bày, Những quyền và lợi ích hợp pháp sẽ bị xâm phạm:.. .. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại: (nếu đã gửi đơn khiếu nại đến ở cơ quan cấp dưới của cơ quan này): Cam kết của người khiếu nại. . Tài liệu gửi theo Người khiếu nại (Ký và ghi rõ họ tên) Xem thêm các biểu mẫu tại: https://vndoc.com/bieu-mau

File đính kèm:

  • docmau_don_khieu_nai_ve_danh_sach_cu_tri.doc
Mẫu đơn liên quan