Đơn khiếu nại (Giải quyết lần 2)

doc4 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3363 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn khiếu nại (Giải quyết lần 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giải quyết khiếu nại lần 2 - Trình tự thực hiện: a) Đối với cá nhân, tổ chức - Viết thành đơn khiếu nại - Cung cấp tài liệu, hồ sơ có liên quan - Quyết định hành chính mà người khiếu nại cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi của người khiếu nại. - Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. - Cung cấp các giấy tờ tuỳ thân trong trường hợp thông qua người đại diện hợp pháp. - Nhận kết quả giải quyết của UBND huyện. b) Đối với cơ quan Thanh tra cấp huyện - Cung cấp phiếu trả lại đơn, phiếu hướng dẫn nếu khiếu nại đó không thuộc thẩm quyền thụ lý. - Đối với khiếu nại đủ điều kiện và thuộc thẩm quyền. Cơ quan ban hành văn bản thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2. - Cung cấp các loại văn bản để mời, triệu tập các tổ chức, cá nhân có liên quan để làm việc, gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại. - Trả kết quả giải quyết của UBND huyện. - Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nuớc + Thông qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm: - Đơn khiếu nại lần 2 - Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại . - Bản sao các quyết định hành chính mà người khiếu nại cho rằng quyết định đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. - Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. - Các giấy tờ tuỳ thân nếu người khiếu nại thông qua người đại diện hợp pháp. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: + Thời hạn giải quyết khiếu nại lần 2 không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết; Vụ việc phức tạp có thể kéo dài không quá 60 ngày. + Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quết khiếu nại ckéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Thanh tra cấp huyện c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện d) Cơ quan phối hợp: không - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 - Lệ phí: không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại – Mẫu số 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành Mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; - Luật Thanh tra (Luật số 22/2004/QH11 ngày 15/6/2004) ngày có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004; - Luật Khiếu nại, tố cáo (Luật số 09/1998/QH10) ngày có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1999; - Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004; - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005 ngày 29/11/2005 ngày có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2006; - Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo”; - Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ “ ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo”. Mẫu số: 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư do – Hạnh phúc ......., ngày....tháng .....năm... ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi:................................................(1) Họ và tên:....................................................................(2); Mã số hồ sơ .......................(3) Địa chỉ :............................................................................................................................. Khiếu nại.......................................................................................................................(4) Nội dung khiếu nại........................................................................................................(5) ........................................................................................................................................... (Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có) Người khiếu nại (ký và ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. (2) Họ tên của người khiếu nại, - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. - Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. (3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. (4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? (5) Nội dung khiếu nại - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

File đính kèm:

  • docĐơn khiếu nại (Giải quyết lần 2).doc
Mẫu đơn liên quan