Mẫu đơn khiếu nại cấp tiểu bang về giáo dục đặc biệt

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn khiếu nại cấp tiểu bang về giáo dục đặc biệt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ Giáo dục Tiểu Bang Maryland Ban Giáo Dục Đặc Biệt/Dịch vụ Trợ Giúp Học Sinh Chậm Phát Triển 200 W. Baltimore Street, Baltimore, MD 21201 Mẫu Đơn Khiếu Nại Cấp Tiểu Bang về Giáo Dục Đặc Biệt Theo Phần B của Luật IDEA và COMAR 13A.05.01.15 Đây là mẫu Đơn Khiếu Nại cấp Tiểu bang mà Ban Giáo Dục Đặc Biệt/Dịch Vụ Trợ Giúp Học Sinh Chậm Phát Triển của Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) đã lập theo các quy định của Tiểu bang và liên bang. Không bắt buộc phải sử dụng đúng mẫu đơn này, nhưng tất cả mọi thông tin được yêu cầu trong mẫu đơn này phải được cung cấp cho MSDE và văn phòng đại diện công chịu trách nhiệm giáo dục học sinh đó trước khi bắt đầu việc điều tra. Việc không cung cấp đầy đủ các thông tin yêu cầu hoặc cung cấp một bản sao đơn khiếu nại cho văn phòng đại diện công chịu trách nhiệm giáo dục học sinh đó có thể cản trở hoặc trì hoãn việc giải đơn quyết khiếu nại đó. Các thông tin về Học sinh, nếu cáo buộc một vi phạm liên quan đến một học sinh cụ thể: Tên Học sinh: Ngày Sinh: Địa chỉ: / / Thành phố Tiểu Bang Mã Bưu điện Trong trường hợp học sinh không có nhà ở, xin ghi bất cứ địa chỉ nào có thể liên hệ được. Tên trường học sinh đó đang theo học: Trường học xảy ra vi phạm bị cáo buộc, nếu khác: Loại trường: Trung học Trung học Cơ Sở Tiểu Học Khác: (Ghi rõ loại trường) Nếu cần thêm giấy để trả lời hết các câu hỏi sau đây, xin phụ huynh sử dụng thêm các tờ giấy khác. Phần sau đây là thông báo (các) vi phạm bị cáo buộc theo luật IDEA và các bằng chứng mà thông báo cáo buộc này sử dụng làm căn cứ (lưu ý: (các) vi phạm bị cáo buộc phải xảy ra không quá một năm trước ngày nhận được đơn khiếu nại): Nancy S. Grasmick Martin O'Malley Ủy viên Giáo DụcTiểu Bang Thống đốc Xin vui lòng đính kèm bất cứ tài liệu nào mà phụ huynh có được có thể hỗ trợ cho (các) cáo buộc này, giúp cho MSDE và văn phòng đại diện công hiểu rõ hơn về (các) vi phạm đang bị cáo buộc. Ngày xảy ra (các) vi phạm hoặc thời gian vi phạm: Phần sau đây mô tả tình trạng của vấn đề mà học sinh đang gặp phải, kể cả các bằng chứng liên quan đến vấn đề đó: Nếu đơn khiếu nại liên quan đến một học sinh cụ thể, xin phụ huynh vui lòng cung cấp một giải pháp đề xuất hoặc biện pháp khắc phục để giải quyết vấn đề đó (phải trong phạm vi trách nhiệm và khả thi): Các thông tin về người đệ đơn khiếu nại (“người khiếu nại”): Tên Người khiếu nại: Xin viết hoa Quan hệ với Học sinh: Địa chỉ, nếu khác với địa chỉ của học sinh: / / Thành phố Bang Mã Bưu điện Số điện thoại: Chữ ký của Người khiếu nại: Ngày Xin lưu ý: Nếu người khiếu nại không phải là phụ huynh của học sinh, theo định nghĩa của luật IDEA và luật Tiểu bang, thì phải nộp một giấy tiếp lộ thông tin, được ký bởi phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp, cho MSDE để chia sẻ các thông tin nhận diện cá nhân về học sinh đó. Đơn khiếu nại phải được gởi cho hai người: Tiến sĩ Carol Ann Baglin, Ủy viên Giáo dục Tiểu Bang Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland Ban Giáo Dục Đặc Biệt/Dịch Vụ Trợ Giúp Học Sinh Chậm Phát Triển 200 West Baltimore Street Baltimore, Maryland 21201 và Giám đốc Ban Giáo Dục Đặc Biệt của hệ thống trường học công tại địa phương hoặc văn phòng đại diện công đang bị khiếu nại. Rev. 10/19/2007

File đính kèm:

  • pdfMẫu đơn khiếu nại cấp tiểu bang về giáo dục đặc biệt.pdf
Mẫu đơn liên quan