Đơn khiếu nại, tố cáo, ủy quyền khiếu nại

doc6 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2514 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn khiếu nại, tố cáo, ủy quyền khiếu nại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4. Thủ tục Tiếp công dân - Trình tự thực hiện: Bước 1. Tiếp xúc ban đầu: - Chuyên viên làm nhiệm vụ tiếp dân đề nghị công dân xuất trình giấy tờ tùy thân, nếu công dân không trực tiếp đến được mà ủy quyền cho người thân thực hiện thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của UBND cấp xã nơi người ủy quyền cư trú. Bước 2. Tiếp công dân - Đề nghị công dân trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo. - Trường hợp nhiều người cùng đến khiếu nại, tố cáo có cùng một nội dung thì yêu cầu họ cử người đại diện cung cấp nội dung sự việc. - Chuyên viên làm nhiệm vụ tiếp dân lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung do công dân trình bày, vào sổ tiếp công dân và đọc lại cho người trình bày nghe, ký xác nhận. Tiếp nhận các tài liệu liên quan đến việc khiếu nại tố cáo mà công dân cung cấp và viết giấy biên nhận đầy đủ. Bước 3. Xử lý khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân - Trong trường hợp khiếu nại thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ thì công chức tiếp dân yêu cầu họ viết lại thành đơn hoặc ghi lại nội dung khiếu nại, vào sổ tiếp công dân đọc lại cho công dân nghe và ký hoặc điểm chỉ. - Trường hợp khiếu nại không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn họ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. - Đối với tố cáo thì công chức tiếp công dân phải ghi rõ nội dung tố cáo, tiếp nhận tài liệu liên quan, phân loại đơn và xử lý theo thủ tục xử lý đơn thư Bước 4. Kết thúc - Trước khi kết thúc người tiếp công dân phải thông qua biên bản làm việc và yêu cầu công dân ký vào biên bản. - Kết thúc tiếp công dân, người tiếp công dân thông báo cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho công dân biết để họ tiện liên hệ. - Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. - Thành phần hồ sơ: - Đơn khiếu nại, tố cáo hoặc văn bản ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo (có ký xác nhận hoặc điểm chỉ của công dân); - Các tài liệu, giấy tờ do người khiếu nại, tố cáo cung cấp - Biên bản làm việc - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: Cho đến khi hết cuộc tiếp công dân - Đối tượng thực hiện: Cá nhân. - Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. - Kết quả thực hiện: Giấy biên nhận; phiếu hướng dẫn. - Phí, lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn khiếu nại (mẫu số 32). - Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 41). - Đơn tố cáo (mẫu số 46). - Yêu cầu, điều kiện: Không có. - Căn cứ pháp lý : - Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 của Quốc hội; - Thông tư số 07/2011/TT-CP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân; - Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo; - Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; - Quyết định số 2278/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ, ban hành quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo; - Luật Thanh tra 2010; - Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thanh tra; - Nghị định 07/2011/NĐ-CP ngày 27/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; - Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh Sơn La; - Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; - Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, ngày 29/3/2009 quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước tỉnh; - Chỉ thị số 04/2005/CT-UBND ngày 14/1/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; - Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; - Tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Mẫu số 32 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ......., ngày....tháng .....năm... ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi:................................................(1) Họ và tên:..................................................(2) Mã số hồ sơ ......................(3) Địa chỉ :....................................................................................... Khiếu nại....................................................................................(4) Nội dung khiếu nại.........................................................................(5) ............................................................................................................................ (Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có)/. Người khiếu nại (ký và ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. (2) Họ tên của người khiếu nại, - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. - Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. (3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. (4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? (5) Nội dung khiếu nại - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có); Mẫu số 46 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……..., ngày..….tháng....….năm ......… ĐƠN TỐ CÁO Kính gửi: .......................................................(1) Tên tôi là:............................................................................................... Địa chỉ:.................................................................................... Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:..........................(2) Nay tôi đề nghị:.............................................................(3) .................................................................................................................. Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai./. Người tố cáo (Ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. (2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. (3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Mẫu số 41 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ......., ngày ....tháng..….năm ....… GIẤY UỶ QUYỀN KHIẾU NẠI Họ và tên người uỷ quyền:...............................................................(1) Địa chỉ :....................................................................................(2) Số CMND:........................................Cấp ngày…...tháng…...năm....... Nơi cấp:…........................................................................................... Họ và tên người được uỷ quyền…………………………………... Địa chỉ:...…………………………………………………………... Số CMND:..............................Cấp ngày......tháng…..năm............ Nơi cấp:……………………………...................................... Nội dung uỷ quyền:........................................................................(3) Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền./. Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Người uỷ quyền (Ký và ghi rõ họ tên) (1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền. (2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. (3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền)

File đính kèm:

  • docĐơn khiếu nại, tố cáo, ủy quyền khiếu nại.doc
Mẫu đơn liên quan