Đơn khiếu nại (Giải quyết lần đầu)

doc5 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1930 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn khiếu nại (Giải quyết lần đầu), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
76. THỦ TỤC: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN ĐẦU 76.1. Trình tư thực hiện: Gồm 03 bước: Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ: Tổ chức, cá nhân xem thủ tục hành chính có nhu cầu thực hiện được đăng trên Website: hoặc liên hệ trực tiếp với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (địa chỉ số 84, đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ), cụ thể như sau: - Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ. - Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ. Bước 2. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau theo thời gian quy định trên. Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra thành phần, tính pháp lý của hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hồ sơ làm lại đúng theo quy định. + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì nhận hồ sơ và viết biên nhận. Bước 3. Trả kết quả: Theo thời gian trong biên nhận, Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau (trường hợp nhận hộ, người nhận phải có giấy ủy quyền và chứng minh thư của người được ủy quyền). 76.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước - Thông qua hệ thống Bưu chính. 76.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 76.3.1. Thành phần hồ sơ: a) Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi lời khiếu nại; b) Quyết định hành chính bị khiếu nại, (bản photocopy). c) Giấy ủy quyền (nếu có) (theo mẫu quy định), (bản photocopy). d) Các tài liệu có liên quan (nếu có) (bản photocopy). 76.3.2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ (Ghi chú: Đối với các bản photocopy khi nộp hồ sơ, người đến làm thủ tục cần mang theo bản chính để đối chiếu). 76.4. Thời hạn giải quyết: - Không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý đối với vụ việc phức tạp thì thời gian có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý. - Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày, những vụ việc phức tạp kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý. 76..5. Cơ quan thực hiện TTHC: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau; ngành; b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không; c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau; d) Cơ quan phối hợp (nếu có). 76.6. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 76.7. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân 76.8. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn khiếu nại; - Giấy ủy quyền. 76.9. Phí, lệ phí: Không 76.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Nhà nước không giải quyết khiếu nại trong các trường hợp sau đây: a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định; b) Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại; c) Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp; d) Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại; đ) Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; e) Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng; f) Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; g) Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại; h) Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án. 76.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; - Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư do – Hạnh phúc ......., ngày....tháng .....năm... ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi:................................................(1) Họ và tên:............................................................(2); Mã số hồ sơ ....................(3) Địa chỉ :................................................................................................................... Khiếu nại............................................................................................................(4) Nội dung khiếu nại..............................................................................................(5) ................................................................................................................................. (Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có) Người khiếu nại (ký và ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. (2) Họ tên của người khiếu nại, - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. - Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. (3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. (4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? (5) Nội dung khiếu nại - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có); CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ......., ngày ....tháng..….năm ....… GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI Họ và tên người uỷ quyền:..................................................................................(1) Địa chỉ :..............................................................................................................(2) Số CMND:..........................................................Cấp ngày…...tháng…...năm....... Nơi cấp:…............................................................................................................... Họ và tên người được uỷ quyền……………………..………………………….... Địa chỉ:...…………………………………..…………………………………... Số CMND:........................................................Cấp ngày......tháng…..năm............ Nơi cấp:……………………................................................................................... Nội dung uỷ quyền:.............................................................................................(3) Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền. Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người uỷ quyền cư trú (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Người uỷ quyền (Ký và ghi rõ họ tên) (1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền. (2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. (3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền)

File đính kèm:

  • docĐơn khiếu nại (Giải quyết lần đầu).doc
Mẫu đơn liên quan