Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo (Xử lý đơn thư)

docx8 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 4243 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo (Xử lý đơn thư), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5. Xử lý đơn thư - Trình tự thực hiện: Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ thủ tục theo qui định. Bước 2: Công dân nộp đơn khiếu nại, tài liệu có liên quan tại Phòng tiếp công dân của UBND thị xã. Xử lý đơn khiếu nại: + Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và có đủ các điều kiện quy định thì phải thụ lý để giải quyết. Trong trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung : nếu khiếu nại trực tiếp thì cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; nếu khiếu nại bằng đơn phải ghi rõ nội dung, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại, người đại diện phải là một trong những người khiếu nại. + Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không đủ các điều kiện để thụ lý giải quyết thì có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý. + Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 thì cơ quan nhận được đơn không có trách nhiệm thụ lý nhưng có văn bản chỉ dẫn, trả lời người khiếu nại… + Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì xử lý nội dung khiếu nại như trên còn nội dung tố cáo thì xử lý như phần xử lý đơn tố cáo nêu ở phần sau. + Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới nhưng quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì thủ trưởng cơ quan nhà nước cấp trên yêu cầu cấp dưới giải quyết… + Cơ quan nhà nước nhận được đơn khiếu nại do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận hoặc các cơ quan báo chí chuyển đến, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã chuyển đơn đến biết; nếu đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết thì gửi trả lại và thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đã chuyển đơn biết. Xử lý đơn tố cáo: + Nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định; + Nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì chậm nhất trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được phải chuyển đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền giải quyết; + Không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký hoặc những tố cáo đã được cấp có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại nhưng không có bằng chứng mới; + Nếu tố cáo hành vi phạm tội thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát xử lý. + Trong trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân thì cơ quan nhận được đơn phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn. + Trong trường hợp người tố cáo trình bày trực tiếp thì người tiếp nhận phải ghi rõ nội dung tố cáo, họ tên, địa chỉ người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Bản ghi nội dung tố cáo phải cho người tố cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận. + Khi tiếp nhận thông tin, tài liệu do người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thì người giải quyết tố cáo phải làm giấy biên nhận, có chữ ký của người tiếp nhận và người cung cấp. Bước 3: Trả kết quả theo ngày hẹn ghi trên giấy biên nhận hoặc nhận được Thông báo giải quyết, kết quả xử lý qua đường bưu điện. - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, qua đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ: Đơn khiếu nại, tố cáo (theo mẫu) Xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân - bản sao) Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo. * Trường hợp uỷ quyền hoặc đại diện thì người được uỷ quyền hoặc người đại diện phải có văn bản uỷ quyền hoặc văn bản đại diện có công chứng hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người khiếu nại cư trú. + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Thông thường: 10 ngày làm việc Phức tạp: 15 ngày làm việc (đối với đơn tố cáo) - Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức - Cơ quan thực hiện TTHC: Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thị xã; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra thị xã; Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND – UBND, các cơ quan có liên quan đến vụ việc khiếu nại, tố cáo, UBND phường. - Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, Thông báo kết quả. - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Đơn khiếu nại (Mẫu số 32) Đơn tố cáo (Mẫu số 46) Giấy uỷ quyền (Mẫu số 41) - Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại. Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định pháp luật. Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại. Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai. Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết. - Căn cứ pháp lý của TTHC: Luật Khiếu nại năm 2011. Luật Tố cáo năm 2011. Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khiếu nại. Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tố cáo. Chỉ thị số 36/2004/CT-TTg ngày 27/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ tưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 28/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2011 về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo. Thông tư 07/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/03/2002 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cấp bách trong thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay. Thông báo kết luận số 130-TB/TW của Bộ Chính trị ngày 10-01-2008 về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quyết định 27/2010/QĐ-UBND ngày 02/08/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành bản quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận đơn và giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai và đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. MẪU SỐ 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ......., ngày …. tháng …. năm ……. ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: (1) Họ và tên: …………………………………. (2); Mã số hồ sơ: (3) Địa chỉ: Khiếu nại (4) Nội dung khiếu nại (5) (Tài liệu, chứng từ kèm theo – nếu có) NGƯỜI KHIẾU NẠI (Ký và ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. (2) Họ tên của người khiếu nại, - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. (3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi. (4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? (5) Nội dung khiếu nại - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có); MẪU SỐ 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ……., ngày ……. tháng …….năm …… ĐƠN TỐ CÁO Kính gửi: …………………………………. (1) Tên tôi là: Địa chỉ: Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của: (2) Nay tôi đề nghị: (3) Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai. NGƯỜI TỐ CÁO (Ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. (2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. (3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. MẪU SỐ 41 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ………., ngày ……. tháng …….. năm …………… GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI Họ và tên người ủy quyền: (1) Địa chỉ: (2) Số CMND: …………………………………………………… Cấp ngày ….. tháng ………. năm Nơi cấp: Họ và tên người được ủy quyền Địa chỉ: Số CMND: …………………………………………………… Cấp ngày ….. tháng ………. năm Nơi cấp: Nội dung ủy quyền: (3) Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền. Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký và ghi rõ họ tên) (1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền. (2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. (3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).

File đính kèm:

  • docxMẫu đơn khiếu nại, tố cáo (Xử lý đơn thư).docx
Mẫu đơn liên quan